Da-Ath - Date Gorter

da-Ath.nl

Gratis online lezen, delen, downloaden of bestellen

Hier vindt u alle gratis publicaties van da-ath.nl die in samenwerking met Evangelie Om Niet tot stand zijn gekomen. Deze lectuur is met toestemming van Date Gorter, vrijgegeven voor publicatie op evangelieomniet.nl.

Bookazines

Het woord van de verzoening

Date Gorter

De verdeeldheid bij de Corinthiërs was een ontkenning van de geestelijke eenheid die er is. Paulus benadrukt in 1 Corinthiërs 12, dat het één lichaam is met één geest. Zijn houding was verzoenend, altijd, ook al werden zijn woorden en daden verkeerd begrepen!

Heel de wapenrusting van God

Date Gorter

Heel de wapenrusting van God aandoen is noodzakelijk voor elk lid van het lichaam van Christus. Deze uitgave geeft antwoord op: waarom aandoen? Tevens een nadere toelichting op de zeven onderdelen, zoals die te vinden zijn in Efeziërs 6:10-20.

Wie gaan mee bij de opname?

Date Gorter

Wanneer de Heer neerdaalt en de Zijnen roept: wie zullen Hem dan ontmoeten in de lucht? 1Thes.4:13-18 De bazuin is een groot genademoment. Misschien onbewust en onbedoeld, willen wij daar toch op één of andere manier een voorwaarde aan vastkoppelen.

De uitgeroepen gemeente: lichaam én bruid?

Date Gorter

Efeziërs 5:22-33 vergelijkt de gemeente in een aantal aspecten met de gehuwde vrouw. De vraag is: horen wij als gelovigen bij de bruid? Het beeld van lichaam roept gelijkheid van bedoelen op met het Hoofd (Christus), maar het beeld van bruid doet dat beslist niet.

Speciale uitgaven

Begrijp je wat je leest?

Werner Prolingheuer


Een invloedrijke ‘kamerling’ was eerlijk genoeg om te erkennen, dat hij zonder leiding de betekenis van het gedeelte niet kon begrijpen. Maar via Filippus was deze proseliet met Jezus Christus zelf in aanraking gekomen - door Zijn woord.

De zogenaamde engelenwereld

A. E. Knoch


Als het woord aggelos overal waar het voorkomt met ‘engel’ vertaald was, dan hadden wij ook dat wat ermee bedoeld wordt, kunnen verstaan. Maar helaas verschijnt het alleen waar de traditionele overlevering dat verlangt.

De completering van het al door Christus

Andreas Sönnichsen

In dit machtige woord wordt onthuld, dat wij compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God, Efeziërs 3:19. Dat wij echt de onschatbare waarde van dit kostbare woord duidelijk mogen beseffen!

Leven in verwachting van Zijn komst

Dieter Landersheim

Tot onze heerlijkheid behoort, dat wij in Christus Jezus met iedere geestelijke zegen te midden van de (op)hemelse schepselen gezegend zijn. En dat wij in de geest te midden van de (op)hemelsen gezet zijn.

Jezus Christus, De gekruisigde

Dieter Landersheim

Voor eigen gerechtigheid is bij God geen ruimte; als wij onszelf gerechtigheid toekennen, verachten wij het kruis van Christus, dat ons Gods gerechtigheid gaf. Een typering van de vijanden van het kruis van Christus.

Boek IN WORDING

Het geheimenis van Christus

Date Gorter

Kolossenzen draait om het geheimenis van Christus in zijn volheid ; Zijn heerschappij zal het hele universum omvatten, dus óók de hemelen. Alle tegenwerkende machten en krachten zullen onder Zijn voeten gebracht worden. Opdat alles aan Hem onderschikkend zal zijn.