Links

"Betrouwbaar is het Woord en alle verwelkoming waardig,
want hierom spannen wij ons in en worden wij beschimpt,
omdat wij onze verwachting gesteld hebben
op God, de Levende, Die Redder is van alle mensen,
allermeest van gelovigen."
1Tim.4:9,10


De uiteindelijke redding van alle mensen is geen ‘wishful thinking’ van een relatief kleine groep vergevingsgezinden. Het is een van God gegeven zekerheid dat Hij dit in Zijn plan van tijdperken zal uitwerken.

Evangelie Om Niet is het niet per se eens met de gehele inhoud van alles wat op deze sites wordt gepubiceerd.

Nederlands:

Da-ath

Getuigen van God en Zijn Woord. 'Da-ath' is het Hebreeuwse woord voor kennis. Deze site richt zich op de bekendmaking van het Evangelie van genade en verzoening, Kolossenzen 1:20.
da-ath.nl

Goed Bericht

GoedBericht wijst op de ene GOD, Die alles beschikt en bij Wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van Zijn handen!
goedbericht.nl

Gezonde Woorden

Het Woord van God is levend en krachtig en daarom roept de Schrift ons ook op om gezonde woorden te gebruiken, 2 Timoteüs 1:13. Zijn woorden vormen de gezonde leer die ons gezond maakt in het geloof.
gezondewoorden.nl

Eben-Haëzer

Gods Woord centraal. Het Evangelie dat de apostel Paulus mocht aanreiken. Alles is uit Hem, door Hem en tot Hem! Romeinen 11:36.
ebenhaezer.nl

De Zeventig Boeken

Centraal staat:
- de ene God en de ene middelaar: de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;
- de Schriften; - Schriftonderzoek;
- het evangelie van de apostel Paulus.
dezeventigboeken.nl

Gebedflix


Bijbelstudies en predicaties/lezingen online beluisteren en bekijken. Direct op je PC, Smartphone, Tablet en meer!
gebedflix.com

Concordante Publicaties

Op deze studie website kunt u een letterlijke, consequente vertaling vinden - de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) - en daarnaast artikelen, commentaren en studies, inclusief Bijbelstudie App.
concordante-publicaties.nl

Salvation Of All

Het is niet zo dat thans ongelovige mensen voor altijd verloren zullen gaan in 'een eeuwig brandende hel'.
Een zeer uitgebreide audio en video collectie in het Nederlands, Engels en Duits, over de redding van alle mensen.
salvationofall-av.org

Het Beste Nieuws


Wie u ook bent en wat u ook gedaan heeft, God houdt van u. Studies om u op de hoogte te stellen van het grote plan waar God mee bezig is. Door het verzoenende werk van Christus Jezus, zal God uiteindelijk alle mensen redden.
hetbestenieuws.nl

Bijbels denken

Website over de eindbestemming van de geschapen werkelijkheid en de route daarheen. Gebaseerd op de Bijbel en niets anders dan de Bijbel. Kerkelijke denkbeelden stemmen dikwijls niet overeen met wat God in Zijn Woord zegt.
bijbelsdenken.eu

Zoeter dan honing


Op dit kanaal doen we Bijbelstudie met oog voor de Hebreeuwse en Griekse taal.Ook zonder kennis van deze talen kunnen de studies worden gevolgd.

Gewoon Leo met goed nieuws

Ziende dat vanuit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn.
Hem zij de heerlijkheid tot in de aionen. Amen. Romeinen 11:36
gewoon Leo met goed Nieuws

Pronk-stukjes

Welke rol speelt het kwaad in de wereld? Als de mens een vrije wil heeft, is God dan wel almachtig? Bestaat die hel nou wel of niet? Verloren gaan, is dat voor altijd? Leven we echt in de eindtijd?
pronk-stukjes.nl

Wereldgeschiedenis

Uitgangspunt van deze site is, dat de artikelen niet spreken over een God Die eindeloos straft, maar dat het kwaad stuk loopt op Zijn liefde.
Geef God de eer, de Redder der wereld!
wereldgeschiedenis.com

Le Chaim


God maakt geen afspraken met de mens, zo van: 'Als jij de keuze voor mij maakt, dan word ik jouw Redder.'
Nee, God deelt ons iets mee, namelijk dat Hij de Redder is van alle mensen!
bloggen.be/lechaim

Elchanan

Samen kijken naar wat zaken die binnen het christendom op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld:
verzoening. Eeuwig leven, wat is dat eigenlijk? Red God alle mensen of …? Enzovoorts.
elchanan.nl

Goed Nieuws

Deze website deelt Goed Nieuws mede. Namelijk: Er is Eén God bij Wie nooit iets fout gaat en Die alles plaatst. Die vanaf het begin al de afloop weet en Die Redder is van alle mensen. Nieuwsgierig geworden naar die Ene God?
goednieuws.weebly.com

Goswin de Boer


Overal in de Schriften herhaalt God Zijn Godheid. De reden?
Er zijn mensen die 'een god' onderwijzen die op de één of andere manier minder dan GOD is.
goswindeboer.nl

Bijbel info

Genade = de Heer alleen! Hij is Gods garantie voor rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking, voor iedereen … uit genade, door het geloof dat God schenkt aan een ieder op Zijn tijd.
bijbelinfo.nl

ReVaGo

De mindset van Gods genade ... Hier past geen menselijke betaling, in welke vorm dan ook! Immers, God Zelf rechtvaardigt de goddeloze … wowww!
Grote vreugde en dankbaarheid, in alle ontspanning!
revago.net

In Perspectief


Steeds vaker worden mensen geraakt door het Evangelie dat echt Goed Nieuws blijkt te zijn: een verzekering van de uiteindelijke verzoening van ieder mens met God. Bijbels onderricht dat laat zien dat oordeel nooit het laatste woord heeft.
inperspectief.com

Rood goud van parvaim


Tsafon Middernacht

Atlantis en Troje en het geheim Al Hillah-Babylon. Een opmerkelijk geschreven e-book dat soms behoorlijk controversieel is.
roodgoudvanparvaim

vertalingen:

Concordant Schrift-onderzoek

Concordant Schrift-onderzoek brengt de lezer in direct contact met Gods Woord, zonder voorkennis van de oude talen. De oprechte zoeker kan met deze website zelfstandig, zonder hulp van lexicons en grammaticaboeken, de Schrift onderzoeken.
c-s-s.website/nl

Scripture 4 All

ISA - Free Interlinear and Concordance Search Software Grieks/Hebreeuwse interlineaire Bijbelsoftware.
Overwin de taalbarrière en kom in contact met het origineel.
scripture4all.org

Geschriften

Deze vertaling is een 'letterlijke' vertaling, rechtstreeks uit het Koiné-Grieks vertaald met behulp
van een Grieks-Nederlandse idiomatische interlineair, die men eveneens op deze website aantreft.
geschriften.nl

Maskilim


Consistente Nederlandse vertaling van de Joodse Geschriften met verantwoording.
maskilim.nl

SchriftWoord

Foutvertalingen van kernwoorden in de Bijbel zijn struikelblokken om Gods plan goed te begrijpen. Een concordante, meer letterlijke, weergave van het Oude en het Nieuwe Testament.
schriftwoord.nl

NCV Bijbelstudie App

Alles wat je nodig hebt om te onderzoeken wat er staat geschreven. Van de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) tot interlineair en commentaren. Dit en meer is te vinden in de online App en in de apps voor iOS, Android, Windows of Mac.
concordante-publicaties.nl/app

Engels:

The Herald Of God's Grace

Een website met ongeveer 1300 artikelen. Een bibliotheek gevuld met een schat aan concordante Bijbelstudies die gaan over de redding van allle mensen en de verzoening die God tot stand brengt.
theheraldofgodsgrace.org

The Word on the Word


Paulus' boodschap in zijn eerdere brieven bevatte een oproep tot bekering, terwijl in zijn laatste brieven "rechtvaardiging door geloof" werd benadrukt. De naties krijgen een geweldige toewijzing!
thewordontheword

Hope beyond hell

Mijn hart gaat vooral uit naar degenen die gekweld worden door de angst voor een boze God – gewoon wachtend om ze voor altijd in de hel te martelen. Zij zijn degenen die de grootste behoefte hebben ... dringend behoefte aan Goed Nieuws.
hopebeyondhell.net

Good News

Ziende dat vanuit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn.
Hem zij de heerlijkheid tot in de aionen. Amen. Romeinen 11:36
youtube goodnews

That happy expectation

Want de reddende genade van God trainde ons zodat we in het huidige tijdperk gezond en rechtvaardig zouden leven, anticiperend op die gelukkige verwachting en de komst van de glorie van de grote God en onze Heiland Jezus Christus.
thathappyexpectation

God is God ... and we're not!


Ik geloof dat God veel groter is dan wat religie over Hem zegt. Gedurende mijn jaren van studie heb ik gezien dat God ons redt van een toestand en niet van een locatie en heb ik de doctrines van de orthodoxe religie zien verdwijnen uit de pagina's van de Bijbel.
godisgod.ca

Greater Emmanuel

God zal op een bepaald moment in de toekomst aan iedereen onthullen dat de leer van de eindeloze hel het zwartste deel van het canvas is waarop God de buitengewone rijkdom van Zijn onverslaanbare genade zal schilderen.
greater-emmanuel.org

Saviour off all

Gods gerichten zijn een noodzaak voor de mensheid. Maar uiteindelijk zal heel de mensheid met God verzoend, gerechtvaardigd én waarlijk levend gemaakt worden. Buiten het bereik van de dood! God zal alles in allen zijn.
saviourofall.org

Concordant PubLISHING Concern

Wij zijn een niet-confessionele, onafhankelijke non-profit organisatie die zich toelegt op Schriftonderzoek. We zoeken genade om stevig te staan voor de letterlijke inspiratie van de Heilige Schrift in het origineel.
concordant.org

Grace & Truth

"Grace & Truth" werd voor het eerst gedrukt in New York in 1951. De gepubliceerde artikelen zijn geschreven om enkele van de wonderen in Gods Woord te belichten die door eeuwen van traditie verloren zijn gegaan.
gracetruth.co.uk

A.S.K.


Associates for Scriptural Knowledge. Website van de in 2002 overleden dr. E.L. Martin. Veel materiaal over o.a. de canon van de Bijbel, de ster van Bethlehem, de oorspronkelijke plaats van de tempel.
askelm.com

Martin Zender

Waarom ben ik hier? Waarom is er zoveel kwaad in de wereld? Komt er een einde aan het universum? Wat gebeurt er met mijn ongelovige dierbaren nadat ze zijn gestorven? In feite wilden de meeste kerken die ik bezocht de vragen niet eens horen.

Duits:

Kernbeisser

Deze website gaat over onderzoek van de Bijbel. Briljante theologische vragen ontbreken hier. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die gehoord kan worden. Laat je aanmoedigen!
kernbeisser.ch

Konkordanter Verlag

Het Woord van God zo dichtbij mogelijk brengen. Het Concordant New Testament en het Concordant Old Testament. Literatuur die de hele grootheid en heerlijkheid van God, en de verwachting voor alle mensen, bekend maakt.
konkordanterverlag.de

Biblische Lehre

Het Woord van God, vanuit het aspect van het Evangelie van overvloedige genade, bekend maken. Zoals het geopenbaard werd aan de apostel Paulus: de redding van alle mensen en de verzoening van het universum.
biblischelehre.de

Noors:

BibelbrØd

Een prachtige Bijbelse boodschap over wat het Evangelie werkelijk betekent; het enige Goede Nieuws dat onze Almachtige God en Váder waardig is. Het nieuws dat elke christen met uitbundige vreugde zou moeten vullen!
bibelbrod.net