Rita's vertaalwerk

Op deze pagina vindt u PDF-bestanden met vertaalwerk van Rita Buurveld-Jansen. De publicaties hebben betrekking op het Evangelie van genade en verzoening, zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus.

Bestanden

Iedere knie zal zich buigen

A.E. Knoch

Iedere atoom van het universum, elk schepsel, hoe klein ook, elke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis maakt deel uit van het verreikende plan om God te verheerlijken aan het einde van de eonen (tijdperken), in de voleinding.

Wil en gewilligheid

A.E. Knoch

God als Vader staat in geen enkele relatie tot vergelding of toorn. De verhoging van Christus is gebaseerd op de genade en haar zegeningen; want die leidt tot erkenning van God als Vader en verheerlijkt deze kant van Zijn heerlijkheid.

De eonische God

D.H. Hough

Als wij over “de eonische God” spreken, dan spreken wij over Zijn daden en Zijn invloed gedurende de eonische tijden. Hij is de Onderschikker en Plaats-toewijzer gedurende de eonen.

Dwaasheid en wijsheid

A.E. Knoch

Toen onze Heer, gedurende Zijn aardse dienst, over 'dwaasheid' sprak, was dat elke keer gebaseerd op een karakteristiek kenmerk, dat ons voor dwaasheid kan behoeden, als wij er acht op slaan.

Heeft God berouw?

A.E. Knoch

Kan Gods Woord werkelijk zichzelf tegenspreken? Zou God een belofte herroepen omdat de omstandigheden sterker waren dan Hij? Vonden er gebeurtenissen plaats die Hij niet had voorzien?

Religie of Christus

A.E. Knoch

Het woord ‘religie’ is precies het woord voor vrees voor bovennatuurlijke machten en krachten. Daaraan offers brengen, om hen verzoeningsgezind te stemmen, is echter pure afgodendienst ...

Het ‘onbeantwoorde’ gebed van Paulus

A.E. Knoch

Zijn wij niet geneigd te vragen, waarom God een boodschapper van satan moest gebruiken om Paulus in zwakheid te houden, terwijl zijn kracht toch zo zeer voor zijn zware taak gebruikt werd om het hem toevertrouwde evangelie bekend te maken?

Na de eonen

E.H. Clayton

De uitwerking van het kwaad in de loop der tijden, dient als achtergrond om Gods heerlijkheid te onthullen.
De afloop van de eonen zal echter bestaan uit het feit, dat Gods heerlijkheid heel de inhoud van ons leven is geworden.

Niet MIJN wil

A.E. Knoch

De wil van onze Heer had zijn oorsprong in God, nooit in Hemzelf. Het was Zijn taak de wil van een Ander te vervullen. Toen Hij in deze wereld kwam, zei Hij: “Zie, Ik kom … om Uw wil te doen, o God!” Dit was en is een van Zijn meest genadevolle en heerlijke eigenschappen.

In het vlees niets goeds

A.E. Knoch

“Weet dit echter, dat er in de laatste dagen gevaarlijke era’s tegenwoordig zullen zijn” (2Tim.3:1). Hoe volkomen Paulus van de stromingen van de moderne denkwereld afgekeerd was, blijkt uit de geciteerde uitspraak.

Het doel van de schepping

Auteur Onbekend

Waarom is de mens op de wereld? Voor welk doel werd hij geschapen? Laat je verlichten door het Woord van God, in plaats van eigen gedachten te volgen of op filosofieën te letten, die ontspringen aan het menselijk brein.

De Goddelijke geheimenissen

A.E. Knoch

Liefde verlangt naar wederliefde. Ze heeft slechts één doel: door haar gloed eenzelfde vuur aan te steken.
Nu is God weliswaar geen mens, maar ook Hij laat alleen de Zijnen in Zijn diepste geheimenissen kijken.

De God van Judas Iskariot

A.E. Knoch

De betekenis van in de Bijbel beschreven personen, is gemakkelijk te begrijpen bij hen, die de grote Pottenbakker tot 'vaten van de genade' vormde. Maar onze kennis van God wordt zwaar op de proef gesteld, als wij Zijn verhouding tot de 'vaten van toorn' bekijken.

Gevaarlijke tijden

A.E. Knoch

Het is zowel een voorrecht als ook een gevaar, om in de tegenwoordige tijd te leven. Er is een dubbele bedreiging, want de gevaren omringen ons van buitenaf en komen van binnenuit.

Want er is één God

A.E. Knoch

De verschillen tussen de Vader, de absolute Godheid, en de Zoon, zijn in de Schrift veelvuldig te herkennen.
De Allerhoogste kent geen Godheid boven Zich. De Zoon getuigt er voortdurend van, dat Hij een God boven Zich heeft.

Wat wij zouden moeten onderscheiden

A. Loudy

“Houd een patroon van gezonde woorden aan ...” 2Tim. 1:13

Wij zouden een geoefende gevoeligheid voor gezonde woorden moeten hebben.
Laten we ernaar streven een patroon van gezonde woorden te gebruiken.

Weest in niets bezorgd

W. Mealand

“Weest in niets bezorgd” – dat is een aanmoediging en een leidraad tegelijk. Woorden als deze zijn een waar levenselixer. Zij raken elke kant en elk aspect van ons bestaan.
Maar is er in deze manier van denken ook maar iemand van ons al tot volmaaktheid gekomen?

Wederzijdse verzoening van het al, dood en laatste dingen

Ds. P. Petry

De Heilige Schrift leert helder en ondubbelzinnig de ‘wederzijdse verzoening van het al’. In de hele Heilige Schrift (in het O.T. en N.T.) is er geen enkel woord, dat hier tegen spreekt.

Wat het boek Job ons leert

Ernst Prolingheuer

Wat tevoren geschreven is, is tot onderricht; ter volharding en vertroosting, opdat wij de hoop van de Schrift zouden vasthouden. Het boek Job is vandaag nog net zo actueel als in de vroege geschiedenis van de mensheid.

De vraag naar het waarom

D.H. Hough, H.G. Hoffmann

Deze vraag wordt dikwijls gesteld: Als God trouw is, geloofwaardig, rijk aan ontferming, vol geduld en goedheid, waarom gaat het er in de wereld dan zo aan toe, zoals wij dat dagelijks beleven?

God vangt de wijzen in hun sluwheid

Willy Dick

Het is ondenkbaar, dat God Zich niet zou kunnen verweren tegen de intriges van de tegenstander. Het kan hier toch alleen maar gaan om een voornemen van onze God, Die ook met al het kwaad Zijn bedoeling heeft.

Wat de verbonden ons leren

A.E. Knoch

Zeven bijzondere verbonden gebruikt God om de mensen hun zonde en hulpeloosheid te leren en hun te laten zien, dat zij Zijn kracht en hulp nodig hebben. Het zevende verbond is nu van kracht, 2 Corinthiërs 3:3-6.