bijbelsdenken
 

Gratis uitgaven

Op deze pagina vindt u een overzicht van de lectuur die als GRATIS uitgave te bestellen is (incl. verzending). De brochures staan bovenaan, de boeken onderaan. U kunt de lectuur die u per post wilt ontvangen doorgeven via: bestellen@evangelieomniet.nl (graag uw naam en volledige adresgegevens vermelden). Tevens is er een mogelijkheid bestanden te downloaden. Tijdens vakantieperioden worden er geen bestellingen in behandeling genomen.

De bekostiging van de lectuur verloopt niet via stichtingen of personen die in de lectuur genoemd worden als uitgever. Alles wat op deze site wordt aangeboden, wordt door Stichting Evangelie Om Niet zelf bij de drukker besteld en afgenomen.

 
 

Brochures

 
Gedeailleerd in beeld Pieter van 't Veer
Gedetailleerd in beeld
Pieter van ’t Veer

‘De hel’ en een ‘eeuwige pijniging’ in het hiernamaals, is voor menig gelovige een schrikbeeld voor de toekomst. Is dat gegrond of laat het woord van God een compleet ánder plaatje zien? Als wij de Schrift gaan bestuderen, gaan we als het ware kijken door een ‘geestelijke telescoop’. Waarbij de lens steeds een stukje scherper wordt gesteld, zodat we een gedetailleerd beeld krijgen over het plan van God met het universum. Een alomvattend plan waarin “de Zoon van Zijn liefde” centraal staat.

 
Eén God: De Vader Eén Heer Jezus Christus Alfred E. Dekker
Één God: de Vader
Één Heer: Jezus Christus
Alfred E. Dekker

De leer van de ‘drie-eenheid’
tegen het licht van de heilige Schrift.

In de heilige Schrift is niets terug te vinden over God Die een ‘drie-eenheid’ zou vormen. Niettemin is deze leer al vroeg in het christendom opgedoken en wordt zij tot heden toe aan gelovigen onderwezen. In deze uitgave leest u over de lange geschiedenis van deze leer. En wat God Zelf, in Zijn Woord, over Zichzelf, Zijn Zoon en de heilige geest onthuld heeft.

Genade-training deel 1 Inge van Wijnen
Genade-training deel 1
Inge van Wijnen

Dit blaadje speciaal voor kinderen, gaat over het onderwijs van God. Dat heeft altijd met liefde te maken, omdat God Zelf liefde is. Je leert op Gods manier met andere mensen omgaan, maar dat kun je niet van jezelf. Daarom krijg je genade-training (Tit.2:11,12). Onderwerpen in deze uitgave: Het onderwijs van God (1Tes.4:9); Als eerste uitgekozen (2Tes.2:13a); Als je boos bent (Ef.4:26-27); Als je bezorgd bent (Fil.4:6-7a); ‘Gewoon’ jezelf zijn? (Ps.139:4-5).

 
Het gebed van geloof Hermann H. Rocke
Het gebed van geloof
Hermann H. Rocke

Tot Wie richten wij ons gebed? Wat gebeurt er morgen in ons leven? In de wereld? Israël? Kunnen wij God ‘verbidden’? Gebed is het meest wezenlijke voor een gelovige. Gods woord is essentieel als het om gebed gaat. Daarin is groei en inzicht nodig. In deze brochure leest u over hoe, wat en wanneer we kunnen bidden. Wat is een waar gebed van geloof? Gods woord geeft antwoorden!

Twee herderlijke psalmen Alfred E. Dekker
Twee herderlijke psalmen
Alfred E. Dekker

Het beeld van herder en kudde heeft al eeuwenlang gelovigen aangesproken. In beginsel is het een beeld dat op God en Israël slaat en niet op gelovigen die in Christus Jezus zijn. Waarom dan toch de “herderspsalmen” 23 en 100? Omdat veel van de kostbaarheden in Gods schatkamer voor Israël ook voor de natiën buiten Israël van grote waarde zijn. Want het zijn juist die schatten die Gods karakter en bovenal Zijn liefde weerspiegelen.

 
De wil van God en de wil van mensen A. E. Knoch
De doop
A. E. Knoch

De doop is altijd omstreden binnen de christenheid. Volwassenen dopen? Kinderen besprenkelen? Wat is het effect? Doet het iets, bewerkt het wat? Word je er een betere gelovige door? Allemaal vragen die steeds weer tot soms verhitte gesprekken leiden. Deze vragen zijn ook belangrijk: Waarin ben je gedoopt? De zee? Een wolk? Water? Geest? Wat reinigt en wat niet? Wat is eigenlijk de ene doop (Efeziërs 4:5)?

De wil van God en de wil van mensen A. E. Knoch
De wil van God & de wil van mensen
A. E. Knoch

Als mensen tegen de wil van God ingaan, kan God dan Zijn doel bereiken? Wat de broers met Jozef deden, was vreselijk. Hoe kijk je daarnaar? ‘Laat Mijn volk gaan!’ zei God tegen Farao. Die wilde dat niet doen. Hoe handelde God? De wil van de mensenmenigte voor Jezus was: ‘kruisig Hem!’ Die wil werd doorgezet, was dat het dwarsbomen van Gods plan of paste dat naadloos in Gods bedoeling?

 
Stralende sterren André Piet
Stralende sterren
André Piet

Paulus houdt zijn lezers het geweldige, alomvattende perspectief voor dat GOD heeft met ieder creatuur. Deze boodschap is levensveranderend en maakt ons dankbaar en ongekunsteld. Zodat we, te midden van een donkere wereld, als sterren gaan stralen vanwege het Woord van Leven dat we hooghouden.

 
De gemeente in haar laatste aardse dagen Alfred E. Dekker
De gemeente in haar laatste aardse dagen
Alfred E. Dekker

Wij zien de almaar toenemende chaos, rampspoed en misdadigheid in de wereld. Wat staat ons nog te wachten, voordat de uitgeroepen gemeente van de aarde weggerukt wordt? Deze uitgave dient tot troost en tot bemoediging.

 
Wat is het evangelie? Gerard Oudijn
Wat is het evangelie?
Gerard Oudijn

Als aan ons, gelovigen uit de natiën, de vraag gesteld wordt wat het evangelie is, dan zouden wij bij Paulus te rade gaan. Hij is de apostel van de natiën. Deze uitgave brengt het evangelie naar voren, dat Paulus “mijn evangelie” noemt.

 
Wie is je moeder? André Piet
Wie is je moeder?
André Piet

Het is één ding om te beweren een kind van Abraham te zijn. Maar Paulus stelt een andere vraag: wie is je moeder? Hagar, de slavin of Sara, de vrije vrouw? Gaat het om werken of om de belofte? Om vlees of om geest?

 
De vloek van Cham? Alfred E. Dekker
De vloek van Cham?
Alfred E. Dekker

Een onafzienbare menigte medemensen is eeuwenlang tot handelswaar te vernederd en beestachtig behandeld. Wat alles des te vreselijker maakt, is dat de “vloek van Cham” als zodanig niet in de Schrift voorkomt, maar op een klinkklare leugen berust.

 
Schepping van de mens: Gods waagstuk? Ludwig Wolf
Schepping van de mens: Gods waagstuk?
Ludwig Wolf

Zou de mens iets kunnen wat God niet voorzag? Kon de mens zo uit de hand van God weglopen dat er geen redden meer aan is? Op deze en meer vragen komt antwoord in deze brochure, uit Gods Woord.

 
Beloften aan Ismaël Fred de Bruin
Beloften aan Ismaël
Fred de Bruin

Maar weinig mensen realiseren zich dat God ook beloofd heeft om mee te gaan met Ismaël, de oudste zoon van Abraham. Uit Ismaël zijn de Arabische volkeren ontstaan. Wat zijn Gods beloften aan hen? Heeft God een plan met de Arabische wereld?

 
"Van de genade vervallen" André Piet
"Van de genade vervallen"
André Piet

“Van de genade vervallen”, moeten we daarbij denken dat iemand die Zijn eigendom is, uit Zijn hand gerukt zou kunnen worden? Uiteraard is dat ónmogelijk, maar daarbij blijft uiteraard de vraag: wat is het dat wél? Daarover schrijft Paulus in Galaten 5:1-9.

 
Psalm 139 Alfred E. Dekker
Psalm 139
Alfred E. Dekker

Ieder mens is voor God in alle opzichten een open boek. Na lezing van deze psalm zal niemand meer kunnen betwijfelen dat álle knie zich voor Hem zal buigen en álle tong van ganser harte zal belijden: "Heer is Jezus Christus", tot verheerlijking van God, de Vader!

 
Romeinen 3 en Gods rechtvaardigheid Henk Vink
Romeinen 3 en Gods rechtvaardigheid
Henk Vink

Wat is er toch aan de hand met Romeinen 3? Tegen dit probleem ben ik jaren geleden aangelopen en het is heel lang een probleem gebleven. Er kwam wat licht doordat ik mocht zien dat het om het geloof van Christus draaide en Gods vertrouwen in Hem.

 
Samen met Christus André Piet
Samen met Christus
André Piet

Het idee dat Christus plaatsvervangend voor ons zou zijn gestorven, kent de Schrift niet. Paulus daarentegen onderwijst iets heel anders: we zijn samen met Christus gestorven en opgewekt. Eén gemaakt met Hem en delend in Zijn lot.

 
Vergeving van zonden of rechtvaardiging? Frank Goldammer Jakob en Esau Elmar Frey
Vergeving van zonden of rechtvaardiging?
Frank Goldammer

Wat houdt 'rechtvaardiging' in? Het verschil met 'vergeving' blijkt wellicht groter te zijn dan u denkt.

Jakob en Esau Elmar Frey

U leest in Genesis en Romeinen 9 over de tweeling Jakob en Esau. Het is bijzonder hoe dat zit, als het gaat om (uit)kiezen.

 
Jezus is opgestaan. Welke dag was het? A. Bouman, Alfred E. Dekker
Jezus is opgestaan. Welke dag was het?
A. Bouman, Alfred E. Dekker

Wanneer werd de Heer Jezus exact opgewekt door de heerlijkheid van de Vader?
Nauwgezet is iedere uitdrukking, elk woord dat van belang is, onderzocht. Het resultaat is voor u als gelovige wellicht verbijsterend.

 
Hemel en hel, wat leert Jezus daarover? A. E. Knoch
Hemel en hel, wat leert Jezus daarover?
A. E. Knoch

Deze brochure geeft antwoord uit de Bijbel op indringende vragen.
Hoe kan God het sterven van mensen in hun ongeloof aanzien? Ze zijn toch voor eeuwig verloren, als ze nu niet tot geloof komen?

 
Jaloezie in de Schrift Alfred E. Dekker
Jaloezie in de Schrift
Alfred E. Dekker

De grondbetekenis van het Griekse woord zêlos is "zieden". Daarmee drukt het exact de heftige emotie uit die jaloezie in het binnenste van de mens veroorzaakt. Jaloezie komt ook in de Schrift voor en blijkt daarin als een rode draad door Gods plan te lopen!

 
Gods universeel plan André Piet
Gods universeel plan
André Piet

Een studie over hoe God een plan uitwerkt door aeonen (wereldtijdperken) heen, om ten slotte Zijn doel te bereiken, namelijk "alles in allen" te worden. Geen 'eindeloze verdoemenis', maar een boodschap waarin God werkelijk GOD is en Zijn doel perfect bereikt!

 
Oordeel & gericht Gerard Oudijn
Oordeel & gericht
Gerard Oudijn

Een goed verstaan van het begrip ‘eeuw-ig’ is essentieel voor het begrijpen van het evangelie. Eeuw-ig houdt in de grondtalen van de Bijbel (zowel het Hebreeuwse 'olam' als het Griekse 'aion') verband met een tijdsperiode, het is nooit altijddurend.

 
Woord, geloof en beleving André Piet
Woord, geloof en beleving
André Piet

We leven in een tijd waarin aan 'gevoel' en 'beleving' grote waarde wordt gehecht. Dat is goed, maar vergeet niet dat beleving, wil het gezond zijn, een basis dient te hebben. Want zonder fundament blijkt gevoel zeer misleidend te kunnen zijn.

 
Begrijp je wat je leest? Werner Prolingheuer
Begrijp je wat je leest?
Werner Prolingheuer

Een invloedrijke 'kamerling' was eerlijk genoeg om te erkennen, dat hij zonder leiding de betekenis van het gedeelte dat hij las in Jesaja 53, niet kon begrijpen. Via Filippus kwam deze proseliet met Jezus Christus Zelf in aanraking - door Zijn woord. Het verslag eindigt met: hij ging zijn weg met blijdschap.

 
Paulus over water, brood en wijn Alfred E. Dekker
Paulus over water, brood en wijn
Alfred E. Dekker

Het is de vraag of leringen over water, brood en wijn in overeenstemming zijn met Gods Woord. Kunnen wij niet beter de opvattingen van mensen, ongeacht hun alom geprezen wijsheid en geleerdheid, laten voor wat zij zijn, namelijk géén heilige Schrift?

 
De zogenaamde engelenwereld A. E. Knoch
De zogenaamde engelenwereld
A. E. Knoch

Als het woord aggelos overal waar het voorkomt met 'engel' vertaald was, dan hadden wij ook dat wat ermee bedoeld wordt, kunnen verstaan. Dit is een duidelijk voorbeeld hoe discordante vertalingen de waarheid voor ons kunnen verduisteren in plaats van dat ze die laten zien.

 
De bomen van dood en leven Ed van Brummen
De bomen van dood en leven
Ed van Brummen

Zou God nu werkelijk 'verrast zijn geworden' door het eten van het eerste mensenpaar van de verboden vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad? Of is alles wat er gebeurde onderdeel van een veel groter verlossingsplan, dat Hij uitvoert in tijdperken?

 
Stok achter de kerkdeur? André Piet
Stok achter de kerkdeur?
André Piet

Hebreeën 10:25 geldt gewoonlijk als 'de stok achter de deur' om kerkdiensten vooral toch bij te wonen. Maar is dat terecht? Waar gaat het in dit vers over en wat stond er voor de Hebreeën op het spel? De antwoorden zullen je verbazen …!

 
De completering van het al door Christus Andreas Sönnichsen
De completering van het al door Christus
Andreas Sönnichsen

Er is niets op aarde wat aanspraak op perfectie kan maken. In Efeziërs 3:19 wordt onthuld, dat wij compleet gemaakt worden tot het volledige complement van God. Dat wij de onschatbare waarde van dit kostbare woord duidelijk mogen beseffen!

 
Het huwelijk Gerard Oudijn
Het huwelijk
Gerard Oudijn

Er zijn veel tegenstrijdige meningen over wat de Bijbel zegt over het huwelijk. Schrijven hierover kan nogal wat stof doen opwaaien, want het is een precair onderwerp. Zeker omdat het ook andere vragen oproept, zoals over scheiden en hertrouwen.

 
Het woord van de verzoening  Date Gorter
Het woord van de verzoening
Date Gorter

De verdeeldheid bij de Corinthiërs was een ontkenning van de geestelijke eenheid die er is. Paulus benadrukt in 1 Corinthiërs 12, dat het één lichaam is met één geest. Zijn houding was verzoenend, al werden zijn woorden en daden verkeerd begrepen!

 
De bema, het erepodium Gijs Bernouw, Date Gorter
De bêma, het erepodium
Gijs Bernouw, Date Gorter

"Kun je me iets meer vertellen over de rechterstoel Gods?" Als je kijkt naar de grondtekst, dan zie je dat die notie 'rechterstoel' er helemaal niet is. Het Griekse woord in Romeinen 14:10 heeft niets te maken met straf, het heeft niets te maken met veroordeling.

 
Leven in verwachting van Zijn komst Dieter Landersheim
Leven in verwachting van Zijn komst
Dieter Landersheim

Wij zullen de verschijning van onze Heer toenemend liefhebben, als wij ons er meer van bewust worden, hoeveel Hij van ons houdt. Tot onze heerlijkheid behoort, dat wij in Christus Jezus met iedere geestelijke zegen te midden van de (op)hemelse schepselen gezegend zijn. Hij komt! Wij mogen leven in verwachting van die grote dag.

 
Abram slapend rijk André Piet
Abram slapend rijk
André Piet

In Genesis 15 lezen we dat God Abram een grote belofte geeft en bevestigt. En dat terwijl Abram slaapt ... Dit mag dan een geschiedenis zijn die 4000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, maar het is geweldig dat we zo’n God hebben, met een Woord dat zó accuraat, zó betrouwbaar en zó solide is!

 
Kaïn en Abel Gerard Oudijn
Kaïn en Abel
Gerard Oudijn

Veel details over de broedermoord worden misverstaan, deze geschiedenis heeft een profetische strekking.
Net als Kaïn werd het volk Israël verstrooid over de aarde. En God zorgde voor een plaatsvervanger van Abel: een nieuwe zoon van Adam ...

 
De gelukkige God André Piet
De gelukkige God
André Piet

God is de ene GOD, dat wil zeggen: alles is volmaakt onder Zijn controle en al wat Hij onderneemt gelukt Hem. Daarom is Hij "de gelukkige God", 1Tim.1:11 [Telos], en daarmee óók de Bron van alle werkelijke vreugde en geluk, voor een ieder die Hem kent!

 
Jezus Christus, de Gekruisigde Dieter Landersheim
Jezus Christus, de Gekruisigde
Dieter Landersheim

Voor eigen gerechtigheid is bij God geen ruimte; als wij onszelf gerechtigheid toekennen, verachten wij het kruis van Christus, dat ons Gods gerechtigheid gaf.
Een typering van de vijanden van het kruis van Christus.

 
Heel de wapenrusting van God Date Gorter
Heel de wapenrusting van God
Date Gorter

Heel de wapenrusting van God aandoen is noodzakelijk voor elk lid van het lichaam van Christus. Deze uitgave geeft antwoord op: waarom aandoen? Tevens een nadere toelichting op de zeven onderdelen, zoals die te vinden zijn in Efeziërs 6:10-20.

 
De duivel / satan Gerard Oudijn
De duivel / satan
Gerard Oudijn

Natuurlijk is het onderwerp van de Schrift Christus en niet satan. Toch gaat Paulus ervan uit dat satans gedachten ons niet onbekend zijn. "… opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend", 2 Korinthe 2: 10,11.

 
Vanwaar haalde Abraham de most? André Piet
Vanwaar haalde Abraham de most?
André Piet

'Most' – je komt dat woord vaak tegen in de Bijbel – is druivensap. Het is druivensap 'vers van de pers', ook wel 'nieuwe wijn' genoemd. Alles wat van de wijnstok af komt, is most en dat werpt veel licht op die uitdrukking. Een ontmoeting met Melchizedek.

 
Leven, voor allen Andries van der Wal
Leven, voor allen
Andries van der Wal

Wat God uitwerkt in grootheid, is magnifiek.

Letterlijk: “Want evenals in Adam allen sterven ...”

Ja, maar er staat geen punt. God geeft dat in Christus allen levend gemaakt zullen worden!

 
Hoop doet leven! André Piet
Hoop doet leven!
André Piet

Wat is hoop en wat werkt het uit? Hoop verwijst per definitie naar de toekomst. Maar hoop heeft ook grote impact op het nu.
Paulus spreekt in Titus 2:13 over "de gelukkige hoop" omdat de hoop zelf gelukkig is, maar ook gelukkig maakt.

 
Breekbaar, maar bruikbaar
Cees van Halem

Wij zijn een aarden vat, breekbaar en zwak.
Maar als het ons gegeven is te blijven staan, dan is het de kracht van God die dat mogelijk maakt.
Alle eer gaat naar God, uit onszelf kunnen we niets ...

 
Altijd blij en onbezorgd?! André Piet
Altijd blij en onbezorgd?!
André Piet

Paulus roept op om ons "altijd te verblijden" en "in niets bezorgd te zijn". Hij zegt niet: jullie moeten blij zijn. En evenmin: jullie mogen niet bezorgd zijn. Commando's hebben een averechts effect. Dat heeft met vreugde niets te maken. Integendeel, het is fake. Maar hoe wordt het dan wèl bedoeld?

 
Model vaderschap  André Piet
Model vaderschap
André Piet

Wat is vaderschap? Wat betekent het dat iemand vader is? Of wat betekent het dat iemand jouw vader is? En spreken we God aan als Vader omdat Hij 'als een vader' is, of spreken we van 'vaders' omdat hun rol van God is afgekeken? Wat betekent het dat God "Abba, Vader" is?

 
Wie gaan mee bij de opname? Date Gorter
Wie gaan mee bij de opname?
Date Gorter

Wanneer de Heer neerdaalt en de Zijnen roept: wie zullen Hem dan ontmoeten in de lucht (1Thes.4:13-18)? De bazuin is een groot genademoment. Misschien onbewust en onbedoeld, willen wij daar toch op één of andere manier een voorwaarde aan vastkoppelen.

 
Waarom blind geboren?  André Piet
Waarom blind geboren?
André Piet

Eén van de grootste vragen waar de mens tegenaan loopt is deze: waarom is er zoveel lijden? Menselijke filosofie en godsdienstige tradities zoeken naar verklaringen vanuit het verleden en/of naar een schuldvraag. Het antwoord van de Schrift staat daar haaks op.

 
De uitgeroepen gemeente: lichaam én bruid? Date Gorter
De uitgeroepen gemeente: lichaam én bruid?
Date Gorter

Efeziërs 5:22-33 vergelijkt de gemeente in een aantal aspecten met de gehuwde vrouw. De vraag is: horen wij als gelovigen bij de bruid? Het beeld van lichaam roept gelijkheid van bedoelen op met het Hoofd (Christus), maar het beeld van bruid doet dat beslist niet.

 
Geschikt voor in huis  André Piet
Geschikt voor in huis
André Piet

Het slot van Kolosse 3 staat bekend als het gedeelte over 'de huiselijke plichten' of 'de christelijke huisregels'. Het is echter niet de plicht maar de dankzegging die in Kolosse 3 de toon zet. Dankzegging is een vreugde-generator en máákt dat mensen dingen van harte gaan doen.

 
De zeventig Boeken Q&A 2 Wolter Brakshoofden
De zeventig Boeken Q&A 2
Wolter Brakshoofden

Vraaggesprek met André Piet. Onderwerpen o.a.: Waarom is het sterven van de Heer de basis van het Evangelie?; Wat betekent het dat Christus stierf voor onze zonden?; De opstanding van Christus als Eersteling; "Ieder in zijn eigen rangorde"; Het teniet doen van de dood = de levendmaking van allen.

 
De zeventig Boeken Q&A 1 Wolter Brakshoofden
De zeventig Boeken Q&A 1
Wolter Brakshoofden

Vraaggesprek met André Piet. Onderwerpen o.a.: Werkverdeling of verschil in boodschap?; Waarom hadden waterdoop en genezing aanvankelijk een plaats in Paulus' bediening?; Het bijzondere van Paulus' geheimenissen; Het lichaam van Christus.

 

Boeken & bundels

Simson profetische vergezichten Gerard Oudijn
De gezonde leer versieren (dagboekstukjes)
André Piet

Paulus had zijn medewerker Titus op het eiland Kreta achtergelaten om werkzaamheden die nog waren blijven liggen in orde te maken. In deze persoonlijke brief instrueert hij hem om bekwame mannen aan te wijzen die erop zouden toezien dat “de gezonde leer” zou worden onderwezen.
Deze brief onderstreept het grote belang en de waarde van “de gezonde leer”, een “gezond woord” en de heilzame uitwerking daarvan in een “gezond geloof”.

Simson profetische vergezichten Gerard Oudijn
Simson - profetische vergezichten
Gerard Oudijn

In de geschiedenissen van het Oude Testament, zouden wij zoeken naar wat verborgen ligt. In dit boek komen de geschiedenissen van Simson aan de orde. Simson is met name een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die kwam als mens. Anders gezegd: van Jezus van Nazareth. Van Simson lees je dan ook dat hij een Nazireeër zou zijn, Richteren 13:5.

 
God en de natiën A. E. Knoch
God en de natiën
A. E. Knoch

Hoe gaat God met de natiën om? Waarom zijn er eigenlijk natiën? Israël is Gods volk, en Hij heeft een heel speciaal plan met hen. Zij zullen de natiën leiden op aarde, als hun Messias er is. Maar in deze tijd lijkt de chaos alleen maar toe te nemen. Waar zal dat toe leiden? In deze uitgave leest u de overwegingen uit Gods woord, die antwoorden geven. U zult als serieus bijbellezer daarover verbaasd staan!

Over lijden heen Inge van Wijnen
Over lijden heen (Bundel, A6 zakformaat)
Inge van Wijnen

Bemoediging in 't verdriet dat mág er zijn. God schenkt draagkracht vanuit Zijn vermogen. Hij zal vertroosten en geeft op geestelijke wijze uitzicht, toekomstperspectief.

De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood - 1 Korinthe 15:26

 
Naar Zijn rijkdom André Piet
Naar Zijn rijkdom (dagboekstukjes)
André Piet

Paulus zit gevangen en toch roept hij zijn lezers op zich samen met hem te verblijden. Niet in de wisselende omstandigheden, maar in de Heer die altijd Dezelfde is. Nu, bijna tweeduizend jaar later, is de brief aan de Filippiërs nog onverminderd in staat het vreugdevuur in harten te ontsteken. Naar Zijn rijkdom!

 
Eén doop Aren van Waarde
Eén doop
Aren van Waarde

Wie zich in water laat dopen verricht een “werk der wet”, dat wil zeggen: een menselijke daad van gehoorzaamheid. Nu keert de Galatenbrief zich juist tégen mensen die rechtvaardiging (of geestelijke groei) van hun eigen gehoorzaamheid verwachten. “Met Hem begraven in de doop”, betekent niet: in water, maar: in Zijn dood (Rom.6:4).

 
Jozef - profetische vergezichten Gerard Oudijn
Jozef - profetische vergezichten
Gerard Oudijn

In de geschiedenissen van het Oude Testament, zouden wij zoeken naar wat verborgen ligt. Onder de oppervlakte van deze geschiedenissen zien, dat is onder-zoeken. In dit boek komen de geschiedenissen van Jozef aan de orde. Jozef is een geweldig type van “de ware Jozef”: de Heer Jezus Christus.

 
O dwaze Ga laten! André Piet
O dwaze Ga laten! (dagboekstukjes)
André Piet

De boodschap die destijds onder de Galaten ingang kreeg, is in een vroeg stadium dominant geworden in de christenheid. De wet van Mozes, rituelen en hoogtijden werden 'gechristianiseerd' en opgelegd. Dat maakt de boodschap van deze brief tot op vandaag to-the-point en actueel. Geen water bij de klare wijn van genade!

 
"Verzoening" in de Bijbel Aren van Waarde
"Verzoening" in de Bijbel
Aren van Waarde

Er zal eens vrede heersen in de hele schepping. Van doelmissen of falen, gebreken of tekortkomingen zal er niet langer sprake zijn. Vruchteloosheid en vergankelijkheid zullen door heerlijkheid, kracht en onvergankelijkheid worden vervangen.

 
De alleen wijze GOD André Piet
De alleen wijze GOD (dagboekstukjes)
André Piet

Nergens in de Bijbel wordt zo fundamenteel en veelzijdig de waarheid van het Evangelie uiteengezet als juist in deze brief. Alle grote Bijbelse thema’s komen aan de orde. God laat immers niet varen de werken van Zijn handen. Hij zal alles wat de profeten hebben voorzegd, op zijn tijd en wijze alsnog vervullen. Weergaloos en onnavolgbaar!

 
UitZicht Alfred E. Dekker
UitZicht (Bundel)
Alfred E. Dekker

Gedichtenbundel met o.a.:
Ziekentroost; Levensloop; Klaproos; De drie broertjes; Een musje; Hartezaken; Liefde; ’t Is Liefde; Eonisch leven; Bruidspaar; Design; Copla; U vertrouw ik, Here!; Troost; UitZicht.

 
Absoluut GOD! G. Bernouw, L. de Geus, D. Gorter, P. van ’t Veer, A. van der Wal
Absoluut GOD!
G. Bernouw, L. de Geus, D. Gorter, P. van ’t Veer, A. van der Wal

Er is er maar Eén Die absoluut GOD is: God, de Vader, uit Wie het al is, door Wie het al is en tot Wie het al zal zijn.
Hij is absoluut in Zijn redding, absoluut in Zijn rechtvaardiging en absoluut in Zijn verzoening.
Hij zal alles in allen worden.

 
Zielig is niet geestig André Piet
Zielig is niet geestig (dagboekstukjes)
André Piet

Tegen de achtergrond van allerlei kwesties rond partijschappen, rechtszaken, prostitutie, wanordelijke samenkomsten, godsdienstige en culturele spanningen, leidt Paulus zijn lezers weg van de 'ziel-ige' benadering naar de 'geest-ige'.

 
Scherp door de bocht  Menno Haaijman
Scherp door de bocht
Menno Haaijman

We zitten allemaal met vragen. Vooral over het geloof. We horen allerlei dingen in de christelijke wereld. Dat gaan we in dit boek onderzoeken. En dan blijkt het allemaal een beetje anders te zijn. Dat is eerst even schrikken, natuurlijk. Maar daarna worden we heel erg blij. Waarom? Nou, omdat God altijd groter is dan wij denken …

 
Ongekende Hoogte André Piet
Ongekende Hoogte (dagboekstukjes)
André Piet

De Efeze-brief opent perspectieven die adembenemend zijn. Het ziet vooruit naar de tijd waarin God door Zijn Zoon alles tot voltooiing gaat brengen en hoe de ekklesia, als 'uitroepsel' in onze dagen, deelt in alles wat aan Christus is beloofd.

 
Gezonde Woorden Gerard Oudijn
Gezonde Woorden
Gerard Oudijn

Onderwerpen: De betrouwbaarheid van Genesis; Het Woord van God is compleet; Het woord van de waarheid correct snijden; De Hebreeën-brief: boodschap en context; Gaven van de Geest, zijn ze er vandaag nog?; De toekomst van het christendom volgens de apostelen; Betekent 'eeuwig' in de Bijbel eindeloos?; Allen verzoend ... en satan dan?