PDF-bestanden van werk van o.a. Haring en Lukkien, die lang geleden in het Nederlands hebben gepubliceerd. De publicaties hebben betrekking op het Evangelie van genade en verzoening, zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus.

Historisch

PDF-bestanden van werk van o.a. Haring en Lukkien, die lang geleden in het Nederlands hebben gepubliceerd. De publicaties hebben betrekking op het Evangelie van genade en verzoening, zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus.
 
 
Leeringen der ouden H. W. den Haring Download bestand
Leeringen der ouden
H. W. den Haring

"De Belijdenis zelve of liever de formulieren, mogen en kunnen nooit en te nimmer de toetssteen zijn over de vraag of men dwaalt of niet, maar dit moet steeds uitgemaakt worden aan de hand van de Heilige Schrift zelve." Lettende op de duidelijke uitspraak dezer artikelen, zouden wij mogen verwachten dat dit ook zou geschieden, maar in de praktijk laat dit wel eens wat te wenschen over.

 
Staat het Duizendjarig Rijk in verband met het volk Israël? H. W. den Haring Download bestand
Staat het Duizendjarig Rijk in verband met het volk Israël?
H. W. den Haring

Een groot deel der Christenheid meent, dat met de bepaling "duizend jaar" niet letterlijk duizend jaren bedoeld zijn, maar meer een tijdvak, dat dan symbolisch met de uitdrukking duizend jaar wordt aangeduid. Anderen daarentegen menen zich aan de letterlijke betekenis van duizend jaar te moeten vasthouden. In deze brochure hebben wij deze kwestie, die van groot belang is, nog eens nauwkeurig opnieuw onder de ogen gezien.

 
Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis H. W. den Haring Download bestand
Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis
H. W. den Haring

Er wordt wel eens opgemerkt, dat, wanneer men zou willen beweren, dat de belijdenis soms niet conform de Heilige Schrift zou zijn, men dit dan maar eens met Schriftuurlijke argumenten moet aantonen. Welnu, dat willen wij dan ook doen met een beschouwing over artikel 37. Wij stellen voorop, dat het onze bedoeling is, Gods Woord tot zijn recht te laten komen.

 
De eeuwigheid de hel en meer ... H. W. den Haring Download bestand
"De eeuwigheid", de hel en meer ...
H. W. den Haring

Het is een feit, dat theologen die belast zijn geweest met de Staten-vertaling der Heilige Schrift, bij de overzetting van de oorspronkelijke tekst, zich niet steeds gehouden hebben aan de juiste betekenis en vertaling van vele woorden. Daardoor heeft betekenis en zin van zeer vele teksten zodanig geleden, dat vele uitspraken in de Heilige Schrift een onbegrijpelijke voorstelling geven van zaken, die, zo men zich aan een correcte vertaling der betreffende teksten had gehouden, een helder licht zouden gegeven hebben op verschillende mededelingen, die voor de lezer van het grootste belang zijn.

 
Schrift en leer (gebundeld) A. Lukkien Download bestand
Schrift en leer (gebundeld)
A. Lukkien

"De volgende opstellen schijnen weinig met elkander in verband te staan. Maar er is één band, die ze samenbindt, namelijk het beginsel, dat we de Schrift moeten lezen, zooals we ieder ander boek lezen: we moeten gelooven, dat ze zegt, wat ze meent, en meent, wat ze zegt. Wanneer we zoo de Schrift lezen, zullen we wel eens in botsing komen met de overgeleverde meeningen. Gods genade in Christus is veel grooter dan ons geleerd is."

 
Alverzoening toegelicht en verdedigd A. Lukkien, A. Oosterhuis Download bestand
Alverzoening toegelicht en verdedigd
A. Lukkien, A. Oosterhuis

"Wat bereikt God met Zijn schepping? Dat een deel van Zijn schepselen gelukkig wordt en dat het grootste deel gepijnigd wordt, zonder dat er een einde aan komt? Of, dat aan het einde der eeuwen al wat Hij geschapen heeft, tot Hem verzoend wordt, zoodat Hij in allen alles is? Het eerste is het algemeen gevoelen onder de Christenheid; wij meenen, dat de Alverzoening de leer der Schrift is. In dit boekje trachten wij dat aan te toonen, en de bezwaren, die er tegen ingebracht worden, te weerleggen."