In Wording

De boeken en bookazines die u hier aantreft zijn nog in de maak

Van de meeste boeken die in wording zijn kunt u losse pdf bestanden (per afgerond hoofdstuk) downloaden, zie: de pagina van het betreffende boek. Later worden deze hoofdstukken, met enige aanpassing, samengevoegd tot een boek.

Bookazine in WorDing:

Hoop doet léven!

André Piet, goedbericht.nl

Samenvatting

Hoop verwijst per definitie naar de toekomst. Maar hoop heeft ook grote impact op het nu. De redding die ons deel is geworden is een zaak van hoop. Of, zo u wilt, van verwachting. Toekomstmuziek. Alles wat we daarvan weten komt van God die dat heeft geopenbaard. Te zien valt er nog niets. Dat is ook precies wat hoop is.

Ondertussen is hoop wel ‘de brandstof’ waarop we leven. Het opent vensters. Het geeft kracht om de moeiten van vandaag te doorstaan. Het maakt dat we onze hoofden omhoog heffen. Bij alledaagse, menselijke hoop is dat slechts heel betrekkelijk. Maar als God belooft – Hij “die van den beginne reeds de afloop verkondigt” – dan is dat absoluut solide en vast. Als een anker!

Paulus spreekt in Titus 2:13 over “de gelukkige hoop” omdat de hoop zelf gelukkig is, maar ook gelukkig maakt. Niet vanuit blind of naïef optimisme, maar omdat bij God per definitie geen ‘hopeloze gevallen’ bestaan.
Wie hoop heeft, verwacht het goede voor de toekomst en juist dát geeft het bestaan vandaag zoveel vreugde want: ‘Hoop doet léven!’

Verschijningsdatum: maart 2022

Boek IN WORDING:


Het geheimenis van Christus

Paulus’ brief aan de Kolossenzen

Date Gorter, da-ath.nl

Samenvatting

De hoogste onthullingen over Gods liefde staan in de brieven die we ook wel ‘de gevangenschapsbrieven’ noemen: Efeziërs, Filippenzen en Kolossenzen. Dit zijn de volkomenheidsbrieven.

Kolossenzen draait om het geheimenis van Christus in zijn volheid. Een deel van dit geheimenis was al bekend gemaakt in Tenach. Dat was de belofte van de Messias; Jezus, die zou komen. Hij zal “Koning van de koningen” en “Heer van de heren” zijn op aarde, en dat is het aardse aspect van het geheimenis van Christus. Maar het geheimenis van Christus is groter; Zijn heerschappij zal het hele universum – heel de schepping – omvatten, dus óók de hemelen.

Christus als het Hoofd van het lichaam, wordt in Kolossenzen nadrukkelijk bekendgemaakt. Maar in Kolossenzen 2 wordt ook gezegd dat Hij het Hoofd is van alle overheid en macht; Hij staat boven alles. Dat is de heerlijkheid van Christus, nu al.

Alle tegenwerkende machten en krachten zullen onder Zijn voeten gebracht worden. En dan komen wij in beeld, want dat is mede de bediening van het lichaam van Christus: om al die vijandige geestelijke machten en krachten onder Zijn voeten te brengen, opdat alles aan Hem onderschikkend zal zijn.

Voor het downloaden van losse hoofdstukken op pdf:

Boek IN Wording:


Absoluut GOD!

Eben-Haëzer, eben-haëzer.nl

samenvatting

Het algemene beeld onder bijna alle gelovigen is dat het ‘fout’ is gegaan in het paradijs. De mens is ongehoorzaam geworden door toch te eten van de verboden vrucht, met de dood als straf. Al het kwaad, alle zonden, al het lijden, alle tekortkomingen, ziekte en dood, heeft te maken met de overtreding van de eerste mens. ‘Het is totaal uit de hand gelopen ...’

Maar zou God nou werkelijk ‘verrast zijn geworden’ door het eten van het eerste mensenpaar van de verboden vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad? Nam Hij het risico voor lief dat daarmee het grootste deel van Zijn schepping ‘voor eeuwig en altijd’ verloren zou gaan? Of is alles wat er gebeurde met het eerste mensenpaar onderdeel van een veel gróter verlossingsplan, dat Hij uitvoert in tijdperken?

Zou het kunnen zijn dat de mens kennis moest krijgen van de boom van kennis van goed en kwaad? En dat onze grote God en Schepper er een bedoeling mee had? Er gaat toch immers niets buiten God om? “Want uit Hem en door Hem en tot Hem is het al”, zoals Romeinen 11:36 zegt.

Voor het downloaden van losse hoofdstukken op pdf:

Boek IN WORDING:


Begonnen met de genade

Maar het volbrengen in iets totaal anders ?!

Gerard Oudijn, gezondewoorden.nl

Samenvatting

Paulus had onder de Galaten het Evangelie van genade verkondigd, en dat was wat hen verblijd had. Maar daarna waren daar anderen gekomen in die streek van Galatië.

Er waren predikers gekomen die de Galaten wilden ‘verjoodsen’, die hen wilden ‘verjudaïseren’. Zij zeiden namelijk tegen de Galaten van: ‘Jullie zijn nu weliswaar gelovigen, maar om rechtvaardig te léven zul je jezelf wel onder de wet moeten plaatsen. Je zult de joodse wetten en rituelen moeten onderhouden en volgen, je laten besnijden en de joodse hoogtijdagen houden.’

Paulus is echt verbaasd, maar ook furieus over dat idee! En hij zegt dan in deze brief: ‘Jullie zijn eens begonnen met genade, jullie zijn gered door geloof, en nu willen jullie het volbrengen in iets totáál anders?!’

Voor het downloaden van losse hoofdstukken op pdf:

Boek in wording:


Leven in Zijn Naam

Het Evangelie naar Johannes

André Piet, goedbericht.nl

Samenvatting

Het Johannes-evangelie heeft de reputatie ‘simpel’ te zijn, maar is het een evangelie wat enorm diepzinnig, en gelaagd, is. Johannes heeft begrepen dat er een onderbreking is in de heilshistorie. Dat God een omweg gaat en Zijn volk passeert, om daar uiteindelijk weer bij terug te komen. Met die kennis van zaken blikt hij terug op het leven van de Heer Jezus. Hij ziet allerlei gebeurtenissen, maar ook uitspraken van de Heer, die dat in wezen al op een verborgen wijze aanduiden. Van die kennis vinden we de weerslag in het Johannes-evangelie, met ook veel toespelingen naar de tijd van vandaag en de onderbreking. Vandaar zulke enorme verborgenheden en diepgaande verwijzingen.

Matteüs, Marcus en Lucas zijn de synoptische evangeliën, ze bieden een overzicht van het leven van Jezus. Johannes is van een heel andere orde, hij bouwt voort op wat eerder al geschreven was, maar heeft een geheel eigen oogmerk. Een heel karakteristiek punt van het Johannes-evangelie: de zeven “Ik ben”-uitspraken.

Het Johannes-evangelie is opgebouwd rond zeven wondertekenen die Jezus verrichtte. Die zijn beschreven opdat men overtuigd zou zijn van de waarheid dat Jezus inderdaad dé Christus is, oftewel: de Zoon van God. Want Hij is het vleesgeworden Woord en het Woord is léven. En het leven is het licht der mensen. Johannes stelt de bedoeling van zijn boek expliciet vast: “… opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.”

Voor het downloaden van losse hoofdstukken op pdf:

Boek OVER Bijbelse chronologie

André Piet, goedbericht.nl

InFOrmatie

Chronologie (tijdrekenkunde)

Verdiepen in de Bijbelse tijdlijn

In dit boek gaan we met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis, om te leren hoe adembenemend en perfect de timing en het script van GOD is.

Er wordt gewerkt aan de samenstelling en vormgeving, het boek is nog in de beginfase.

Verschijningsdatum: onbekend