Links

Da-ath


Getuigen van God en Zijn Woord. 'Da-ath' is het Hebreeuwse woord voor kennis. Deze site richt zich op de bekendmaking van het Evangelie van genade en verzoening, Kolossenzen 1:20.
da-ath.nl

GoedBericht


GoedBericht wijst op de ene GOD, Die alles beschikt en bij Wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van Zijn handen!
goedbericht.nl

Gezonde Woorden


Het Woord van God is levend en krachtig en daarom roept de Schrift ons ook op om gezonde woorden te gebruiken, 2 Timoteüs 1:13. Zijn woorden vormen de gezonde leer die ons gezond maakt in het geloof.
gezondewoorden.nl

Eben-Haëzer


Gods Woord centraal. Het Evangelie dat de apostel Paulus mocht aanreiken. Alles is uit Hem, door Hem en tot Hem! Romeinen 11:36.
ebenhaezer.nl

De Zeventig Boeken


Centraal staat:
- de ene God en de ene middelaar: de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;
- de Schriften; - Schriftonderzoek;
- het evangelie van de apostel Paulus.
dezeventigboeken.nl

Gebedflix


Bijbelstudies en predicaties/lezingen online beluisteren en bekijken. Direct op je PC, Smartphone, Tablet en meer!
gebedflix.com

Salvation Of All


Het is niet zo dat thans ongelovige mensen voor altijd verloren zullen gaan in 'een eeuwig brandende hel'.
Een zeer uitgebreide audio en video collectie in het Nederlands, Engels en Duits, over de redding van alle mensen.
salvationofall-av.org

Concordante Publicaties


Op deze studie website kunt u een letterlijke, consequente vertaling vinden - de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) - en daarnaast artikelen, commentaren en studies, inclusief Bijbelstudie App.
concordante-publicaties.nl

NCV App


Alles wat je nodig hebt om te onderzoeken wat er staat geschreven. Van de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) tot interlineair en commentaren. Dit en meer is te vinden in de online App en in de apps voor iOS, Android, Windows of Mac.
concordante-publicaties.nl/app

C-S-S


Concordant Schrift-Onderzoek brengt de lezer in direct contact met Gods Woord, zonder voorkennis van de oude talen. De oprechte zoeker kan met deze website zelfstandig, zonder hulp van lexicons en grammaticaboeken, de Schrift onderzoeken.
c-s-s.website/nl

Scripture 4 all


ISA - Free Interlinear and Concordance Search Software Grieks/Hebreeuwse interlineaire Bijbelsoftware.
Overwin de taalbarrière en kom in contact met het origineel.
scripture4all.org

SchriftWoord


Foutvertalingen van kernwoorden in de Bijbel zijn struikelblokken om Gods plan goed te begrijpen. Een concordante, meer letterlijke, weergave van het Oude en het Nieuwe Testament.
schriftwoord.nl

Geschriften


Uitgangspunt van deze vertaling is de Griekse tekst zo dicht mogelijk te benaderen, waarbij de leesbaarheid in het Nederlands belangrijk blijft. Moge deze uitgave een bijdrage betekenen in het begrijpen van Gods Woord.
geschriften.nl

Maskilim


Consistente Nederlandse vertaling van de Joodse Geschriften met verantwoording.
maskilim.nl

Het Beste Nieuws


Wie u ook bent en wat u ook gedaan heeft, God houdt van u. Studies om u op de hoogte te stellen van het grote plan waar God mee bezig is. Door het verzoenende werk van Christus Jezus, zal God uiteindelijk alle mensen redden.
hetbestenieuws.nl

Pronk-stukjes


Welke rol speelt het kwaad in de wereld? Als de mens een vrije wil heeft, is God dan wel almachtig? Bestaat die hel nou wel of niet? Verloren gaan, is dat voor altijd? Leven we echt in de eindtijd?
pronk-stukjes.nl

Wereldgeschiedenis


Uitgangspunt van deze site is, dat de artikelen niet spreken over een God Die eindeloos straft, maar dat het kwaad stuk loopt op Zijn liefde.
Geef God de eer, de Redder der wereld!
wereldgeschiedenis.com

Le Chaim


God maakt geen afspraken met de mens, zo van: 'Als jij de keuze voor mij maakt, dan word ik jouw Redder.'
Nee, God deelt ons iets mee, namelijk dat Hij de Redder is van alle mensen!
bloggen.be/lechaim

Bijbels Denken


Website over de eindbestemming van de geschapen werkelijkheid
en de route daarheen. Gebaseerd op de Bijbel en niets anders dan de Bijbel. Kerkelijke denkbeelden stemmen dikwijls niet overeen met wat God in Zijn Woord zegt.
bijbelsdenken.eu

Bijbel Info


Genade = de Heer alleen! Hij is Gods garantie voor rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking, voor iedereen … uit genade, door het geloof dat God schenkt aan een ieder op Zijn tijd.
bijbelinfo.nl

Goswin de Boer


Overal in de Schriften herhaalt God Zijn Godheid. De reden?
Er zijn mensen die 'een god' onderwijzen die op de één of andere manier minder dan GOD is.
goswindeboer.nl

RevaGo


De mindset van Gods genade ... Hier past geen menselijke betaling, in welke vorm dan ook! Immers, God Zelf rechtvaardigt de goddeloze … wowww!
Grote vreugde en dankbaarheid, in alle ontspanning!
revago.net

Goed Nieuws


Deze website deelt Goed Nieuws mede. Namelijk: Er is Eén God bij Wie nooit iets fout gaat en Die alles plaatst. Die vanaf het begin al de afloop weet en Die Redder is van alle mensen. Nieuwsgierig geworden naar die Ene God?
goednieuws.weebly.com

In Perspectief


Steeds vaker worden mensen geraakt door het Evangelie dat echt Goed Nieuws blijkt te zijn: een verzekering van de uiteindelijke verzoening van ieder mens met God. Bijbels onderricht dat laat zien dat oordeel nooit het laatste woord heeft.
inperspectief.com

The herald of Gods grace


Een website met ongeveer 1300 artikelen. Een bibliotheek gevuld met een schat aan concordante Bijbelstudies die gaan over de redding van allle mensen en de verzoening die God tot stand brengt. (Engels)
theheraldofgodsgrace.org

Concordant


Wij zijn een niet-confessionele, onafhankelijke non-profit organisatie die zich toelegt op Schriftonderzoek. We zoeken genade om stevig te staan voor de letterlijke inspiratie van de Heilige Schrift in het origineel. (Engels)
concordant.org

A.S.K.


Associates for Scriptural Knowledge. Website van de in 2002 overleden dr. E.L. Martin. Veel materiaal over o.a. de canon van de Bijbel, de ster van Bethlehem, de oorspronkelijke plaats van de tempel. (Engels)
askelm.com

Grace & Truth


"Grace & Truth" werd voor het eerst gedrukt in New York in 1951. De gepubliceerde artikelen zijn geschreven om enkele van de wonderen in Gods Woord te belichten die door eeuwen van traditie verloren zijn gegaan. (Engels)
gracetruth.co.uk

Konkordanter Verlag


Het Woord van God zo dichtbij mogelijk brengen; het Concordant New Testament en het Concordant Old Testament. Literatuur die de hele grootheid en heerlijkheid van God, en de verwachting voor alle mensen, bekend maakt. (Duits)
konkordanterverlag.de

Biblische Lehre


Het Woord van God, vanuit het aspect van het Evangelie van overvloedige genade, bekend maken. Zoals het geopenbaard werd aan de apostel Paulus: de redding van alle mensen en de verzoening van het universum. (Duits)
biblischelehre.de

Kernbeisser


Deze website gaat over onderzoek van de Bijbel. Briljante theologische vragen ontbreken hier. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die gehoord kan worden. Laat je aanmoedigen! (Duits)
kernbeisser.ch

BibelbrØd


Een prachtige Bijbelse boodschap over wat het Evangelie werkelijk betekent; het enige "Goede Nieuws" dat onze Almachtige God en Váder waardig is. Het nieuws dat elke christen met uitbundige vreugde zou moeten vullen! (Noors)
bibelbrod.net