Links

"Betrouwbaar is het Woord en alle verwelkoming waardig,
want hierom spannen wij ons in en worden wij beschimpt,
omdat wij onze verwachting gesteld hebben
op God, de Levende, Die Redder is van alle mensen,
allermeest van gelovigen."

1 Timoteüs 4: 9,10


De uiteindelijke redding van alle mensen is geen ‘wishful thinking’ van een relatief kleine groep vergevingsgezinden. Het is een van God gegeven zekerheid dat Hij dit in Zijn plan van tijdperken zal uitwerken.

 
Meer over de ene God, Die OM NIET alle mensen redt, verzoent, levend maakt en rechtvaardigt op:
 

Getuigen van God en Zijn Woord. 'Da-ath' is het Hebreeuwse woord voor kennis. Deze site richt zich op de bekendmaking van het Evangelie van genade en verzoening, Kolossenzen 1:20.
da-ath.nl

GoedBericht wijst op de ene GOD, Die alles beschikt en bij Wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van Zijn handen!
goedbericht.nl

Het Woord van God is levend en krachtig en daarom roept de Schrift ons ook op om gezonde woorden te gebruiken, 2 Timoteüs 1:13. Zijn woorden vormen de gezonde leer die ons gezond maakt in het geloof.
gezondewoorden.nl

Centraal staat:
- de ene God en de ene middelaar: de mens Christus Jezus, Die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen;
- de Schriften; - Schriftonderzoek;
- het Evangelie van de apostel Paulus.
dezeventigboeken.nl

God is de Redder van alle mensen, 1 Timoteüs 4:10.
Alles is uit Hem, door Hem en tot Hem! Romeinen 11:36.
ebenhaezer.nl

Website over de eindbestemming van de geschapen werkelijkheid en de route daarheen. Gebaseerd op de Bijbel en niets anders dan de Bijbel. Kerkelijke denkbeelden stemmen dikwijls niet overeen met wat God in Zijn Woord zegt.
bijbelsdenken.eu

Bijbelstudies en predicaties/lezingen online beluisteren en bekijken. Direct op je PC, Smartphone, Tablet en meer!
gebedflix.com

Wie u ook bent en wat u ook gedaan heeft, God houdt van u. Studies om u op de hoogte te stellen van het grote plan waar God mee bezig is. Door het verzoenende werk van Christus Jezus, zal God uiteindelijk alle mensen redden.
hetbestenieuws.nl

Het is niet zo dat thans ongelovige mensen voor altijd verloren zullen gaan in 'een eeuwig brandende hel'.
Een zeer uitgebreide audio en video collectie in het Nederlands, Engels en Duits, over de redding van alle mensen.
salvationofall-av.org

De mindset van Gods genade ... Hier past geen menselijke betaling, in welke vorm dan ook! Immers, God Zelf rechtvaardigt de goddeloze … wowww!
Grote vreugde en dankbaarheid, in alle ontspanning!
revago.net

Ziende dat vanuit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn.
Hem zij de heerlijkheid tot in de aionen. Amen. Romeinen 11:36
gewoon Leo met goed Nieuws

Welke rol speelt het kwaad in de wereld? Als de mens een vrije wil heeft, is God dan wel almachtig? Bestaat die hel nou wel of niet? Verloren gaan, is dat voor altijd? Leven we echt in de eindtijd?
pronk-stukjes.nl

Deze website deelt Goed Nieuws mede. Namelijk: Er is Eén God bij Wie nooit iets fout gaat en Die alles plaatst. Die vanaf het begin al de afloop weet en Die Redder is van alle mensen. Nieuwsgierig geworden naar die Ene God?
goednieuws.weebly.com

Genade = de Heer alleen! Hij is Gods garantie voor rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking, voor iedereen … uit genade, door het geloof dat God schenkt aan een ieder op Zijn tijd.
bijbelinfo.nl

Uitgangspunt van deze site is, dat de artikelen niet spreken over een God Die eindeloos straft, maar dat het kwaad stuk loopt op Zijn liefde.
Geef God de eer, de Redder der wereld!
wereldgeschiedenis.com

Op dit kanaal doen we Bijbelstudie met oog voor Hebreeuwse en Griekse taal. Ook zonder kennis van deze talen kunnen de studies worden gevolgd.
Zoeter dan honing

God maakt geen afspraken met de mens, zo van: 'Als jij de keuze voor Mij maakt, dan word ik jouw Redder.'
Nee, God deelt ons iets mee, namelijk dat Hij de Redder is van alle mensen!
bloggen.be/lechaim

Samen kijken naar wat zaken die binnen het christendom op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld:
verzoening. Eeuwig leven, wat is dat eigenlijk? Redt God alle mensen of …? Enzovoorts.
elchanan.nl

Steeds vaker worden mensen geraakt door het Evangelie dat echt Goed Nieuws blijkt te zijn: een verzekering van de uiteindelijke verzoening van ieder mens met God. Bijbels onderricht dat laat zien dat oordeel nooit het laatste woord heeft.
inperspectief.com

Tsafon Middernacht Atlantis en Troje en het geheim Al Hillah-Babylon. Een opmerkelijk e-book dat soms behoorlijk controversieel is.
roodgoudvanparvaim

Vertalingen:

Concordant Schrift-onderzoek brengt de lezer in direct contact met Gods Woord, zonder voorkennis van de oude talen. De oprechte zoeker kan met deze website zelfstandig, zonder hulp van lexicons en grammaticaboeken, de Schrift onderzoeken.
c-s-s.website/nl

ISA - Free Interlinear and Concordance Search Software Grieks/Hebreeuwse interlineaire Bijbelsoftware.
Overwin de taalbarrière en kom in contact met het origineel.
scripture4all.org

Deze vertaling is een 'letterlijke' vertaling, rechtstreeks uit het Koiné-Grieks vertaald met behulp
van een Grieks-Nederlandse idiomatische interlineair, die men eveneens op deze website aantreft.
geschriften.nl

Consistente Nederlandse vertaling van de Joodse Geschriften met verantwoording.
maskilim.nl

Foutvertalingen van kernwoorden in de Bijbel zijn struikelblokken om Gods plan goed te begrijpen. Een concordante, meer letterlijke, weergave van het Oude en het Nieuwe Testament.
schriftwoord.nl

Op deze studie website kunt u een letterlijke, consequente vertaling vinden - de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) - en daarnaast artikelen, commentaren en studies, inclusief Bijbelstudie App.
concordante-publicaties.nl

Alles wat je nodig hebt om te onderzoeken wat er staat geschreven. Van de Nederlandse Concordante Vertaling (NCV) tot interlineair en commentaren. Dit en meer is te vinden in de online App en in de apps voor iOS, Android, Windows of Mac.
concordante-publicaties.nl/app

Engels:

Een website met ongeveer 1300 artikelen. Een bibliotheek gevuld met een schat aan concordante Bijbelstudies die gaan over de redding van allle mensen en de verzoening die God tot stand brengt.
theheraldofgodsgrace.org

Het is niet zo dat thans ongelovige mensen voor altijd verloren zullen gaan in 'een eeuwig brandende hel'.
Een zeer uitgebreide audio en video collectie in het Nederlands, Engels en Duits, over de redding van alle mensen.
salvationofall-av.org

Wij zijn een niet-confessionele, onafhankelijke non-profit organisatie die zich toelegt op Schriftonderzoek. We zoeken genade om stevig te staan voor de letterlijke inspiratie van de Heilige Schrift in het origineel.
concordant.org

Een database met alle gescande Unsearchable Riches-tijdschriften van 1909 tot het jaar 1999 (Volumes 1-90), geconverteerd en opgemaakt in HTML en de mogelijkheid om geselecteerde pagina's af te drukken.
Unsearchable Riches

Associates for Scriptural Knowledge. Website van de in 2002 overleden dr. E.L. Martin. Veel materiaal over o.a. de canon van de Bijbel, de ster van Bethlehem, de oorspronkelijke plaats van de tempel.
askelm.com

Wat is het zegevierende, glorieuze Evangelie van genade? Jezus, de Uitverkorene, redt alles!
De Bijbel leert dat Jezus Christus, de Uitverkorene, de hele wereld zal redden.
Ervaar de onfeilbare liefde van je hemelse Vader en Zoon voor jou.
tentmaker.org

Paulus' boodschap in zijn eerdere brieven bevatte een oproep tot bekering, terwijl in zijn laatste brieven "rechtvaardiging door geloof" werd benadrukt. De naties krijgen een geweldige toewijzing!
thewordontheword

Ik geloof dat God veel groter is dan wat religie over Hem zegt. Gedurende mijn jaren van studie heb ik gezien dat God ons redt van een toestand en niet van een locatie en heb ik de doctrines van de orthodoxe religie zien verdwijnen uit de pagina's van de Bijbel.
godisgod.ca

Gods gerichten zijn een noodzaak voor de mensheid. Maar uiteindelijk zal heel de mensheid met God verzoend, gerechtvaardigd én waarlijk levend gemaakt worden. Buiten het bereik van de dood! God zal alles in allen zijn.
saviourofall.org

Mijn hart gaat vooral uit naar degenen die gekweld worden door de angst voor een boze God – gewoon wachtend om ze voor altijd in de hel te martelen. Zij zijn degenen die de grootste behoefte hebben ... dringend behoefte aan Goed Nieuws.
hopebeyondhell.net

Want de reddende genade van God trainde ons zodat we in het huidige tijdperk gezond en rechtvaardig zouden leven, anticiperend op die gelukkige verwachting en de komst van de glorie van de grote God en onze Heiland Jezus Christus.
thathappyexpectation

Waarom ben ik hier?
Waarom is er zoveel kwaad in de wereld? Wat gebeurt er met mijn ongelovige dierbaren nadaat ze zijn gestorven? In feite wilden de meeste kerken die ik bezocht de vragen niet eens horen.
martinzender.com

God is niet de Redder van 'alleen de gelovigen'. Hij is niet de Redder van 'sommigen'. Hij is ook niet de 'potentiële Redder' van allen... Hij is de Redder van allen, 1 Timoteüs 4:10.
The Ace Theological Company

You Tube (Engels):

Ziende dat vanuit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn. Hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen. Amen!
Romeinen 11:36
All is of God

Paulus zei in Kol.1:25 dat God het aan hem gaf om het woord van God te voltooien. God zal alles zijn in allen (1Kor.15:20-28). Het werk van Christus aan het kruis is alomvattend en heeft betrekking op iedereen.
Ace Theo

Een aantal jaar geleden uit de 'georganiseerde religie' gestapt, ontkracht Adam nu de doctrine van de hel waarmee altijd werd gedreigd. Hierbij maakt hij ook muziek.
Drömstorm

Het christendom leert dat miljarden voor altijd gekweld zullen worden of voor altijd zullen sterven door vernietiging. Maar God IS de Redder van de hele mensheid (1 Timoteüs 4:10).
The Biggest Jesus

Dit kanaal informeert over hetgeen God door Christus voor u heeft bereikt. Ik wil het Goede Nieuws delen dat aan Paulus is gegeven door de opgestane en verheerlijkte Christus Jezus.
Ambassador of Conciliation


Catherine nodigt graag mensen uit om hen te interviewen over hoe het geloof tot iemand kwam, ook leest zij artikelen met of zonder gasten.
Catherine Holmes

Scott weerlegt de leugens die in christelijke wereld rondgaan, door de waarheid van de Ene GOD te laten zien.
Scott Hicko

Gewoon een man die Christus Jezus volgt, de Redder en Verlosser van ALLE mensen. Uiteindelijk zal iedereen Hem leren kennen en in Hem geloven.
Liam McAllister

Duits:

Het Woord van God zo dichtbij mogelijk brengen. Het Concordant New Testament en het Concordant Old Testament. Literatuur die de hele grootheid en heerlijkheid van God, en de verwachting voor alle mensen, bekend maakt.
konkordanterverlag.de

Het Woord van God, vanuit het aspect van het Evangelie van overvloedige genade, bekend maken. Zoals het geopenbaard werd aan de apostel Paulus: de redding van alle mensen en de verzoening van het universum.
biblischelehre.de

Het is niet zo dat thans ongelovige mensen voor altijd verloren zullen gaan in 'een eeuwig brandende hel'.
Een zeer uitgebreide audio en video collectie in het Nederlands, Engels en Duits, over de redding van alle mensen.
salvationofall-av.org

Deze website gaat over onderzoek van de Bijbel. Briljante theologische vragen ontbreken hier. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die gehoord kan worden. Laat je aanmoedigen!
kernbeisser.ch

 

Evangelie Om Niet is het niet per se eens met de gehele inhoud van alles wat op deze sites wordt gepubliceerd.