Rita's vertaalwerk

Op deze pagina vindt u pdf-bestanden met vertaalwerk van Rita Buurveld-Jansen.
De publicaties hebben betrekking op het Evangelie van genade en verzoening, zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus.

Voor alles geldt: onderzoek zélf in de Schrift "of deze dingen alzo zijn". [Hand.17:11]

Bestanden:

Alleen als pdf verkrijgbaar (geen fysieke exemplaren).


Iedere knie zal zich buigen
A.E. Knoch


5 pagina's

Iedere atoom van het universum, elk schepsel, hoe klein ook, elke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis maakt deel uit van het verreikende plan om God te verheerlijken aan het einde van de eonen (tijdperken), in de voleinding. Een volmaaktheid, die voor ons nu onvoorstelbaar is, zal dan heersen, en Zijn plan is dan tot een volkomen einde uitgevoerd.

Wil en gewilligheid
A.E. Knoch


4 pagina's

Hoe zou Gods Vaderschap geopenbaard kunnen worden door Zijn schepselen onder Zijn voeten te vertrappen? Zou een Vader verheerlijkt worden, Die Zijn vijanden in de onderschikking zou dwingen? God als Vader staat in geen enkele relatie tot vergelding of toorn. De verhoging van Christus is gebaseerd op de genade en haar zegeningen; want die leidt tot erkenning van God als Vader en verheerlijkt deze kant van Zijn heerlijkheid.

De eonische God
D.H. Hough


4 pagina's

Het bijvoeglijk naamwoord “eonisch” beperkt het bestaan van God helemaal niet en loochent ook absoluut niet, dat Hij zonder begin en zonder einde is.
Als wij over “de eonische God” spreken, dan spreken wij over Zijn daden en Zijn invloed gedurende de eonische tijden. Hij is de Onderschikker en Plaats-toewijzer gedurende de eonen.

Dwaasheid en wijsheid
A.E. Knoch


5 pagina's

Bijna iedereen weet bij benadering wat met dwaasheid bedoeld wordt, maar het kan ons helpen om na te lezen wat de Schrift daarover zegt, vooral ook in verband met de kruisiging. Allereerst willen wij vaststellen, wanneer onze Heer gedurende Zijn aardse dienst over dwaasheid sprak. Elke keer, dat het voorkomt, is gebaseerd op een karakteristiek kenmerk, dat ons voor dwaasheid kan behoeden, als wij er acht op slaan.

Heeft God berouw?
A.E. Knoch


3 pagina's

Oppervlakkig beschouwd zien wij een tegenspraak. Maar kan Gods Woord werkelijk zichzelf tegenspreken? Zou God een belofte herroepen omdat de omstandigheden sterker waren dan Hij? Vonden er gebeurtenissen plaats die Hij niet had voorzien?
Ieder van ons weet hoe dwaas zo’n gedachte is, die slechts kan ontspringen aan de gebrekkige menselijke denktrant.

Religie of Christus
A.E. Knoch


4 pagina's

Is het niet merkwaardig, dat het woord ‘religie’ zo zelden in Gods Woord te vinden is?
In de brieven van Paulus, in zijn onthullingen van de waarheid, zoeken wij het tevergeefs.
Aan de andere kant is het precies het passende woord voor de vrees voor bovennatuurlijke machten en krachten, die door de mensen aanbeden worden en waaraan zij allerlei soorten offers brengen, om hen verzoeningsgezind te stemmen. Dat is echter pure afgodendienst ...

Het ‘onbeantwoorde’ gebed van Paulus
A.E. Knoch


4 pagina's

Zijn wij niet geneigd te vragen, waarom God een boodschapper van satan moest gebruiken om Paulus in zwakheid te houden, terwijl zijn kracht toch zo zeer voor zijn zware taak gebruikt werd om het hem toevertrouwde evangelie bekend te maken?
Het is niet gemakkelijk om te begrijpen, waarom het veel belangrijker is in zwakheid gehouden te worden.

Na de eonen
E.H. Clayton


6 pagina's

Het verloop van de eonische tijden wordt hoofdzakelijk getypeerd door de uitwerking van het kwaad, dat als achtergrond dient, om Gods heerlijkheid te onthullen.
De afloop van de eonen zal echter, op basis van de daad en de verheerlijking van de Zoon, bestaan uit het feit, dat Gods heerlijkheid heel de inhoud van ons leven is geworden.

Niet MIJN wil
A.E. Knoch


5 pagina's
Een van de meest verbazingwekkende en onthullende feiten betreffende Christus, is het volledig afzien van het doorzetten van Zijn eigen wil. De wil van onze Heer had zijn oorsprong in God, nooit in Hemzelf. Het was Zijn taak de wil van een Ander te vervullen. Toen Hij in deze wereld kwam, zei Hij: “Zie, Ik kom … om Uw wil te doen, o God!” Dit was en is een van Zijn meest genadevolle en heerlijke eigenschappen.

In het vlees niets goeds
A.E. Knoch


4 pagina's

“Weet dit echter, dat er in de laatste dagen gevaarlijke era’s tegenwoordig zullen zijn” (2 Tim.3:1). Hoe volkomen Paulus van de stromingen van de moderne denkwereld afgekeerd was, blijkt uit de geciteerde uitspraak met alles wat wij van de hedendaagse leiders horen, die over het huidige tijdperk van de geweldige menselijke vooruitgang spreken. Bij deze opvatting sluit ook de gevestigde kerk zich aan, hoewel de apostel een precies tegenovergestelde mening te kennen geeft.

Het doel van de schepping
Auteur Onbekend


11 pagina's

Waarom is de mens op de wereld? Voor welk doel werd hij geschapen?

De bewering, dat wij kunnen begrijpen, waarom wij geschapen werden, lijkt voor velen misschien overmoedig. Maar dergelijke kennis valt alleen hun ten deel, die zich uitsluitend laten verlichten door het Woord van God, in plaats van eigen gedachten te volgen of op filosofieën te letten, die ontspringen aan het menselijk brein.

De Goddelijke geheimenissen
A.E. Knoch

14 pagina's

Liefde verlangt naar wederliefde. Ze heeft slechts één doel: door haar gloed eenzelfde vuur aan te steken.
Wij delen onze hartsgeheimen met degenen, die wij liefhebben.
Nu is God weliswaar geen mens, maar ook Hij laat alleen de Zijnen in Zijn diepste geheimenissen kijken.

De God van Judas Iskariot
A.E. Knoch


14 pagina's
De betekenis van de in de Bijbel beschreven personen wordt bepaald door hun relatie tot God; Zijn heerlijkheid stralen zij af en niet die van henzelf. Dit is gemakkelijk te begrijpen bij hen, die de grote Pottenbakker tot vaten van de genade vormde. Maar onze kennis van God wordt zwaar op de proef gesteld, als wij Zijn verhouding tot de vaten van toorn bekijken.

Gevaarlijke tijden
A.E. Knoch

11 pagina's

Het is zowel een voorrecht als ook een gevaar, om in de tegenwoordige tijd te leven. Er is een dubbele bedreiging, want de gevaren omringen ons van buitenaf en komen van binnenuit. Wij willen weliswaar het gevaar niet onderschatten, maar wij zouden toch graag het voorrecht willen benadrukken, dat wij in de laatste dagen mogen leven; want dit zal ons geloof, dat als enige ons veilig door deze gevaarlijke tijd (2 Tim. 3:1) heen zal dragen, versterken.

Want er is één God
A.E. Knoch


13 pagina's

De verschillen tussen de Vader, de absolute Godheid, en de Zoon, zijn in de Schrift veelvuldig te herkennen.
De Allerhoogste kent geen Godheid boven Zich. De Zoon getuigt er echter voortdurend van, dat Hij een God boven Zich heeft. De heerlijkheid van Christus was verbonden met het doen van de wil van een ander. Niets in al Zijn woorden gaat boven het getuigenis van de grote zelfverloochening uit: “… doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede!”

Wat wij zouden moeten onderscheiden
A. Loudy


9 pagina's

“Houd een patroon van gezonde woorden aan ...” 2Tim. 1:13

“Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad”
Heb.5:14

Wij zouden een geoefende gevoeligheid voor gezonde woorden moeten hebben.
Laten we ernaar streven een patroon van gezonde woorden te gebruiken.

Weest in niets bezorgd
W. Mealand


4 pagina's

“Weest in niets bezorgd” – dat is een aanmoediging en een leidraad tegelijk.

Woorden als deze zijn een waar levenselixer. Zij raken elke kant en elk aspect van ons bestaan.
Maar kunnen wij dat wel, ons helemaal nergens zorgen over maken?
Is er in deze manier van denken ook maar iemand van ons al tot volmaaktheid gekomen?

Wederzijdse verzoening van het al, dood en laatste dingen
Ds. P. Petry


104 pagina's

"Wij zouden graag in het hiernavolgende het bewijs proberen te leveren, dat de Heilige Schrift helder en ondubbelzinnig, deels in langere uiteenzettingen, deels in enkele woorden, de ‘wederzijdse verzoening van het al’ leert en dat in de hele Heilige Schrift in het O.T. en N.T. er geen enkel woord is, dat er tegen spreekt."

Wat het boek Job ons leert
Ernst Prolingheuer


10 pagina's

“Al wat tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden” (Rom. 15:4). Deze uitspraak gaat vooral op voor het boek Job, dat tot de zo genoemde “Geschriften” van het Oude Testament behoort. Het daarin behandelde probleem is vandaag nog net zo actueel als in de vroege geschiedenis van de mensheid.

De vraag naar het waarom
D.H. Hough en H.G. Hoffmann


5 pagina's

Als God trouw is, geloofwaardig, rijk aan ontferming, vol geduld en goedheid, waarom gaat het er in de wereld dan zo aan toe, zoals wij dat dagelijks beleven?
Deze vraag wordt dikwijls gesteld. Het eigenlijke probleem is gebaseerd op het feit, dat wij steeds van ons eigen menselijke standpunt en vanuit onze eigen blikrichting conclusies trekken en niet de onthullingen van het Woord van God als basis nemen.

God vangt de wijzen in hun sluwheid
Willy Dick


8 pagina's

Het is ondenkbaar, dat God Zich niet zou kunnen verweren tegen de intriges van de tegenstander. Het kan hier toch alleen maar gaan om een voornemen van onze God, Die ook met al het kwaad Zijn bedoeling heeft. Het doel van de nu volgende uiteenzettingen is dit wonderlijke plan wat na te speuren.

Wat de verbonden ons leren
A.E. Knoch


12 pagina's

Zeven bijzondere verbonden gebruikt God om de mensen hun zonde en hulpeloosheid te leren en hun te laten zien, dat zij Zijn kracht en hulp nodig hebben. Het zevende verbond is het geestelijke verbond met de gelovigen in Christus Jezus; dat is nu van kracht, 2 Corinthiërs 3:3-6.