Pdf-bestanden Nederlands

Bullinger, E. W.
Zuurdesem
E. W. Bullinger
Met betrekking tot de betekenis van het woord "zuurdesem" bestaat er veel verwarring en onnauwkeurigheid. Waarschijnlijk zijn er maar weinig christenen in staat om direct, uit het hoofd, de vraag te beantwoorden: "Wat is zuurdesem?" Het juiste begrip van dit woord is essentieel voor de echte en ware interpretatie. Niet alleen voor de leer, maar voor ons gehele praktische leven en dienstbetoon.
Clayton, E. H.
Na de eonen
E. H. Clayton
De uitwerking van het kwaad in de loop der tijden, dient als achtergrond om Gods heerlijkheid te onthullen. De afloop van de eonen zal echter bestaan uit het feit, dat Gods heerlijkheid heel de inhoud van ons leven is geworden.
Dick, Willy
God vangt de wijzen in hun sluwheid
Willy Dick
Het is ondenkbaar, dat God Zich niet zou kunnen verweren tegen de intriges van de tegenstander. Het kan hier toch alleen maar gaan om een voornemen van onze God, Die ook met al het kwaad Zijn bedoeling heeft.
Essex, John H.
De plaats van de mensheid in Gods opzet
John H. Essex

Onderwerpen: Wat is de mens?; De ijdelheid van het menselijk streven; De lessen van de pottenbakker; Wat God groots exposeert; Het in-alles-voorzienende van God; Van Abram naar Abraham; Een unieke schatkist; Verklarende noot no. 1 (nederwerping); Verklarende noot no. 2 (ecclesia).

In Adam - in Christus
John H. Essex

De context van het Schriftgedeelte in 1Cor.15:22 is werkelijk opmerkelijk, want het is een gedeelte dat begint met een diepe waarheid en eindigt met een nog diepere. Vers 20 van dit hoofdstuk luidt: "Nu echter is Christus opgewekt vanuit de doden", en vers 28 besluit met: "[op]dat God Alles in allen zou zijn."

Gelesnoff, Vladimir
Het probleem van het kwaad in het boek Job & De tijden der eeuwen (gebundeld)
Vladimir Gelesnoff


Als gevolg van een nieuw conceptueel begrip van de Godheid die door de Stem uit de wervelwind werd onthuld, wordt Job een nieuwe ervaringswereld binnengebracht. Vanuit deze positie van nabijheid handelt hij als een tussenpersoon tussen de Heer en zijn vrienden. Dan wendt de Heer zijn gevangenschap af en worden hem rijkdom en voorspoed geschonken die nog groter is dan tevoren.

Haring den, H. W.
Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis
H. W. den Haring (Historisch)
Er wordt wel eens opgemerkt, dat, wanneer men zou willen beweren, dat de belijdenis soms niet conform de Heilige Schrift zou zijn, men dit dan maar eens met Schriftuurlijke argumenten moet aantonen. Welnu, dat willen wij dan ook doen met een beschouwing over artikel 37. Wij stellen voorop, dat het onze bedoeling is, Gods Woord tot zijn recht te laten komen.
"De eeuwigheid", de hel en meer ...
H. W. den Haring (Historisch)
Het is een feit, dat theologen die belast zijn geweest met de vertaling der Heilige Schrift, zich niet steeds gehouden hebben aan de juiste betekenis en vertaling van vele woorden. Daardoor heeft betekenis en zin van zeer vele teksten zodanig geleden, dat vele uitspraken in de Heilige Schrift een onbegrijpelijke voorstelling geven van zaken.
Deze is Jezus de Nazarener, de Koning der Joden
H. W. den Haring (Historisch)
Gezien de, onder christenen, toenemende belangstelling voor het Joodse volk, is het niet verwonderlijk dat zij zich afvragen welke betekenis gehecht moet worden aan Jezus als Koning van de Joden. Toen Hij aan het kruis stierf gaf een bord in drie talen aan dat Hij door Pilatus als Koning van de Joden gezien werd. Moeten de woorden van Pilatus serieus genomen worden of was het niet meer als spot en hoon voor iemand die ‘mislukt’ was?
De toestand der doden
H. W. den Haring (Historisch)
Willen we een antwoord ontvangen omtrent de toestand der doden, dan zijn wij genoodzaakt ons te wenden tot de Bron welke hierover met absolute zekerheid spreekt, nl. het Woord van God. Het is daarbij ook volstrekt nodig, niet met een vooropgestelde mening tot de Schrift te gaan. Daar wij anders gevaar lopen de Schrift juist datgene te laten zeggen, zoals wij het ons nu eenmaal hebben ingedacht, of zoals wij een bepaalde voorstelling van anderen hebben overgenomen.
Leeringen der ouden
H. W. den Haring (Historisch)
"De Belijdenis zelve of liever de formulieren, mogen en kunnen nooit en te nimmer de toetssteen zijn over de vraag of men dwaalt of niet, maar dit moet steeds uitgemaakt worden aan de hand van de Heilige Schrift zelve." Lettende op de duidelijke uitspraak dezer artikelen, zouden wij mogen verwachten dat dit ook zou geschieden, maar in de praktijk laat dit wel eens wat te wenschen over.
Staat het Duizendjarig Rijk in verband met het volk Israël?
H. W. den Haring
Een groot deel der Christenheid meent, dat met de bepaling "duizend jaar" niet letterlijk duizend jaren bedoeld zijn, maar meer een tijdvak, dat dan symbolisch met de uitdrukking duizend jaar wordt aangeduid. Anderen daarentegen menen zich aan de letterlijke betekenis van duizend jaar te moeten vasthouden. In deze brochure hebben wij deze kwestie, die van groot belang is, nog eens nauwkeurig opnieuw onder de ogen gezien.
Hoffmann, H. G. / Hough, D. H.
De vraag naar het waarom
D. H. Hough, H. G. Hoffmann
Deze vraag wordt dikwijls gesteld: Als God trouw is, geloofwaardig, rijk aan ontferming, vol geduld en goedheid, waarom gaat het er in de wereld dan zo aan toe, zoals wij dat dagelijks beleven?
De eonische God
D. H. Hough
Als wij over "de eonische God" spreken, dan spreken wij over Zijn daden en Zijn invloed gedurende de eonische tijden. Hij is de Onderschikker en Plaats-toewijzer gedurende de eonen.
Knoch, A. E.
De Goddelijke geheimenissen
A. E. Knoch
Liefde verlangt naar wederliefde. Ze heeft slechts één doel: door haar gloed eenzelfde vuur aan te steken. Nu is God weliswaar geen mens, maar ook Hij laat alleen de Zijnen in Zijn diepste geheimenissen kijken.
De God van Judas Iskariot
A. E. Knoch
De betekenis van in de Bijbel beschreven personen, is gemakkelijk te begrijpen bij hen, die de grote Pottenbakker tot 'vaten van de genade' vormde. Maar onze kennis van God wordt zwaar op de proef gesteld, als wij Zijn verhouding tot de 'vaten van toorn' bekijken.
Dwaasheid en wijsheid
A. E. Knoch

Toen onze Heer, gedurende Zijn aardse dienst, over 'dwaasheid' sprak, was dat elke keer gebaseerd op een karakteristiek kenmerk, dat ons voor dwaasheid kan behoeden, als wij er acht op slaan.

Gevaarlijke tijden
A. E. Knoch
Het is zowel een voorrecht als ook een gevaar, om in de tegenwoordige tijd te leven. Er is een dubbele bedreiging, want de gevaren omringen ons van buitenaf en komen van binnenuit.
Heeft God berouw?
A. E. Knoch

Kan Gods Woord werkelijk zichzelf tegenspreken? Zou God een belofte herroepen omdat de omstandigheden sterker waren dan Hij? Vonden er gebeurtenissen plaats die Hij niet had voorzien?

Het probleem van het kwaad (deel 1)
A. E. Knoch

Deze verhandeling gaat niet alleen over het probleem van het kwaad, maar ook over de zogeheten 'verantwoordelijkheid' van de mens voor zijn kwade daden. Een gelovige kan door geloof zien, dat het huidige kwaad in de wereld met de Schriften in overeenstemming is en een essentieel bestanddeel van Gods plan vormt. Het is bovendien de enige weg die naar de hoogste zegen leidt, voor onszelf, voor het menselijk ras, als ook voor de gehele schepping.

Het probleem van het kwaad
(deel 2: Het richten van God)
A. E. Knoch

In de dood is in het geheel geen gevoel, geen pijn of plezier, geen wanhoop, en geen vreugde. Wij zullen nooit de poel des vuurs begrijpen of Gods bedoeling daarmee totdat we dit zuiveren van al de valse ideeën waarmee we dat hebben gevuld, en eenvoudig geloven dat het vergetelheid is, dood, waarin al het voelen ophoudt te bestaan en alle bewustzijn van tijd en plaats verdwijnt. Haar slachtoffers ontwaken pas wanneer zij het eind van hun reis bereiken, wanneer de dood wordt afgeschaft en God hun Alles wordt.

Het voor-bestaan en de ontlediging van Christus
A. E. Knoch

Het voor-bestaan van Christus is zeker, omdat Hij vóór alles (of allen) is. Zijn Zelf-ontlediging vond plaats vóór Zijn vernedering en leidde tot Zijn komst in de gelijkenis van een mens. Het was pas nadat Hij in Zijn vertoning als een mens werd bevonden, dat Hij Zichzelf vernederde.

Iedere knie zal zich buigen
A. E. Knoch
Iedere atoom van het universum, elk schepsel, hoe klein ook, elke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis maakt deel uit van het verreikende plan om God te verheerlijken aan het einde van de eonen (tijdperken), in de voleinding.
In het vlees niets goeds
A. E. Knoch
De gedachte, die Jacobus volgt is deze: zoals de wortel is, zo zal de vrucht zijn. Met deze vaststelling in gedachten, willen wij direct naar de wortel van de geschiedenis van de mensheid teruggaan, naar het begin, om de morele waarde van al deze dingen en hun afloop te bekijken.
Let op de context
A. E. Knoch
Het is van het grootste belang iedere uitspraak van de Schrift in haar verband te bestuderen. Als wij een woord uit zijn geïnspireerde context losmaken, lopen wij het gevaar het verkeerd te interpreteren.
Niet MIJN wil
A. E. Knoch
De wil van onze Heer had zijn oorsprong in God, nooit in Hemzelf. Het was Zijn taak de wil van een Ander te vervullen. Toen Hij in deze wereld kwam, zei Hij: “Zie, Ik kom … om Uw wil te doen, o God!” Dit was en is een van Zijn meest genadevolle en heerlijke eigenschappen.
Plaatsvervanging of insluiting?
A. E. Knoch

Gods methode van redding is insluiting, niet plaatsvervanging. Christus neemt niet de plaats in van elke zondaar van het ras, alsof Hij louter een gewoon mens was. Hij verdringt Adam en Zijn werk beïnvloedt allen, net als Adam dat deed. Hij is de laatste Adam, in Wie er een nieuwe mensheid is, die gezegend zal worden door Zijn ene offer, net als de oude mensheid tot mislukking gedoemd werd door Adams enkele overtreding.

Religie of Christus
A. E. Knoch
Is het niet merkwaardig, dat het woord 'religie' zo zelden in Gods Woord te vinden is? Geeft het niet te denken, dat het nooit met betrekking tot gelovigen in Christus of tot een apostel toegepast wordt?
Verlevendigen of levend maken?
A. E. Knoch

Vivify (verlevendigen) is een term die vaak nodig blijkt te zijn voor hen die de Schriften bestuderen om een gedachte uit te drukken, die niet zo duidelijk met de frase Make Alive (levend maken) wordt weergegeven. Veel overdenking en speurwerk hebben ons overtuigd dat het niet louter het mededelen van leven aan de doden betekent, maar het volledig afschaffen van het stervensproces moet aanduiden.

Want er is één God
A. E. Knoch
De verschillen tussen de Vader, de absolute Godheid, en de Zoon, zijn in de Schrift veelvuldig te herkennen. De Allerhoogste kent geen Godheid boven Zich. De Zoon getuigt er voortdurend van, dat Hij een God boven Zich heeft.
Wat de verbonden ons leren
A. E. Knoch
Zeven bijzondere verbonden gebruikt God om de mensen hun zonde en hulpeloosheid te leren en hun te laten zien, dat zij Zijn kracht en hulp nodig hebben. Het zevende verbond is nu van kracht, 2 Corinthiërs 3:3-6.
Wil en gewilligheid
A. E. Knoch
God als Vader staat in geen enkele relatie tot vergelding of toorn. De verhoging van Christus is gebaseerd op de genade en haar zegeningen; want die leidt tot erkenning van God als Vader en verheerlijkt deze kant van Zijn heerlijkheid.

Loudy, Adlai
Brieven aan Anne Ruud van 't Veer Download boekbestand
Wat wij zouden onderscheiden
Adlai Loudy
"Houd een patroon van gezonde woorden aan ..." 2Tim. 1:13
Wij zouden een geoefende gevoeligheid voor gezonde woorden moeten hebben. Laten we ernaar streven een patroon van gezonde woorden te gebruiken.
Lukkien, A. / Oosterhuis, A.
Alverzoening toegelicht en verdedigd
A. Lukkien, A. Oosterhuis (Historisch)
"Wat bereikt God met Zijn schepping? Dat een deel van Zijn schepselen gelukkig wordt en dat het grootste deel gepijnigd wordt, zonder dat er een einde aan komt? Of, dat aan het einde der eeuwen al wat Hij geschapen heeft, tot Hem verzoend wordt, zoodat Hij in allen alles is?
De brief aan de Galaten
A. Lukkien (Historisch)
Het is bij Paulus, dat we de tegenstelling vleesch en geest scherp uitgesproken vinden. Zijn evangelie is het evangelie van absolute genade, van rechtvaardiging uit genade alleen zonder de werken der wet. Wie daaraan iets toevoegt en spreken gaat van de eischen van het evangelie, toont, dat hij Paulus niet heeft verstaan. Wet en genade kunnen in deze bedeeling niet samengaan.
De brief van Paulus aan de Romeinen
A. Lukkien (Historisch)
Rechtvaardiging is niet hetzelfde als vergeving en ook niet hetzelfde als verzoening. Israël kende vergeving, want een koning kan een schuldige 'pardon' geven, zodat hij wel schuldig wordt verklaard, maar de straf niet ontvangt. Wanneer de rechter iemand rechtvaardigt, dan verklaart hij hem rechtvaardig en dus onschuldig.
Paulus
A. Lukkien (Historisch)
De twaalf apostelen vormen een eenheid waar Paulus buiten staat. Hij is een afzonderlijke apostel voor een afzonderlijke taak. In Hand.14:4 wordt hij voor de eerste maal een apostel genoemd. Het is zaak voor ons, dat we schijnbare kleinigheden nauwkeurig onderscheiden. Door drie keerpunten: Damaskus, Antiochië en Efeze, wordt zijn levensgeschiedenis in vier deelen gesplitst.
Schrift en leer
A. Lukkien (Historisch)
"De volgende opstellen schijnen weinig met elkander in verband te staan. Maar er is één band, die ze samenbindt, namelijk het beginsel, dat we de Schrift moeten lezen, zooals we ieder ander boek lezen: we moeten gelooven, dat ze zegt, wat ze meent, en meent, wat ze zegt.
Paulus' brief aan de Efeziërs
A. Lukkien (Historisch)
Efeze is de brief der verborgenheden. We vinden er de verborgenheid van Gods wil, de verborgenheid van Christus, de bedeeling der verborgenheid, de verborgenheid van het huwelijk, de verborgenheid van het evangelie. Daar zijn verborgenheden bij, waarvan beslist verklaard wordt, dat ze niet eerder bekend gemaakt zijn, en die we dus in andere gedeelten der Schrift niet moeten zoeken.
Mealand, William
Brieven aan Anne Ruud van 't Veer Download boekbestand
Weest in niets bezorgd
William Mealand
"Weest in niets bezorgd", dat is een aanmoediging en een leidraad tegelijk. Woorden als deze zijn een waar levenselixer. Zij raken elke kant en elk aspect van ons bestaan. Maar is er in deze manier van denken ook maar iemand van ons al tot volmaaktheid gekomen?
Onbekende auteur
Brieven aan Anne Ruud van 't Veer Download boekbestand
Het doel van de schepping
Auteur onbekend
Waarom is de mens op de wereld? Voor welk doel werd hij geschapen? Laat je verlichten door het Woord van God, in plaats van eigen gedachten te volgen of op filosofieën te letten, die ontspringen aan het menselijk brein.
Petry, P.
Brieven aan Anne Ruud van 't Veer Download boekbestand
Wederzijdse verzoening van het al, dood en laatste dingen
Ds. P. Petry
De Heilige Schrift leert helder en ondubbelzinnig de 'wederzijdse verzoening van het al'. In de hele Heilige Schrift (in het O.T. en N.T.) is er geen enkel woord, dat hier tegen spreekt.
Prolingheuer, Ernst
Brieven aan Anne Ruud van 't Veer Download boekbestand
Wat het boek Job ons leert
Ernst Prolingheuer
Wat tevoren geschreven is, is tot onderricht; ter volharding en vertroosting, opdat wij de hoop van de Schrift zouden vasthouden. Het boek Job is vandaag nog net zo actueel als in de vroege geschiedenis van de mensheid.
Veer van 't, Ruud
Brieven aan Anne Ruud van 't Veer Download boekbestand
Brieven aan Anne
Ruud van 't Veer

Wijlen Ruud van ’t Veer (7 oktober 1935 – 27 februari 2010), kreeg een mailtje van zijn nichtje Anne (gefingeerde naam) met het verzoek haar geloofsvragen te beantwoorden, hetgeen resulteerde in een intensieve correspondentie via internet.

Lijden en onderschikking Ruud van 't Veer Download boekbestand
Lijden en onderschikking
Ruud van 't Veer

Wijlen Ruud van ’t Veer (7 oktober 1935 – 27 februari 2010), maakte studies over onder andere het lijden en onderschikken, volgens hem de twee kernpunten waar de meeste gelovigen problemen mee hebben en op afhaken.

 
Verschillende auteurs (gebundeld)
Over de dood en de doden
(Nederlandse vertaling)
Verschillende auteurs

What is Death? – A. E. Knoch

The Rich Man and Lazarus: Literal or Figurative? – Joseph E. Kirk

"Hell" – Vladimir Gelesnoff

Zondag 4 en (de hoop van) Gods Rechtvaardigheid – ingevoegd door de vertaler

Heaven and Hell: What did Christ teach about them? – A. E. Knoch

Het kruis van Christus
(Nederlandse vertaling)
Verschillende auteurs

The Cross of Christ – Dean H. Hough

The Word of the Cross – John H. Essex

The Cross and the Wisdom – E. H. Clayton

Crucified with Christ – A. E. Knoch

The Place of the Ecclesia in Gods Purpose – John H. Essex

Schriftindeling
(Nederlandse vertaling)
Verschillende auteurs

Deel openingsartikel "Unsearchable Riches" – Vladimir Gelesnoff

Rechtes Schneiden des Wortes der Wahrheit – M. Jaegle

The Address on the Envelope – A. E. Knoch

When Did the Church Begin – A. E. Knoch

The Hebrew Evangel – E. H. Clayton

The New Birth contrasted with the New Creation – E. H. Clayton

Paul versus James – F. L. Fallis

Wijnen van, Inge
Eén voor allen
Inge van Wijnen
Gods liefde omvat niet alleen allen, maar is ook alles overwinnend! Geestelijk denken zet God, Die liefde is en liefde doet, in het middelpunt. De liefde ligt niet in het feit dat wij God liefhebben, maar in het feit dat Hij ons liefheeft. Door Eén voor allen te geven, heeft God Zelf ‘dé Daad bij Zijn Woord’ gevoegd! 2Korinthe 5:14

PDF-bestanden Engels

Leaven, Its Biblical usage and interpretation
E. W. Bullinger
As to the meaning of the word 'leaven' there seems to be much confusion and inexactness. Probably, few christians would be ready, off-hand, to answer the question: What is leaven?
It will be seen that the correct understanding of this word, is vital to the whole teaching of the Word of God and fundamental to our whole practical life.
In Adam - in Christ
John H. Essex
The context of this Scripture under review, “For even as, in Adam, all are dying, thus also, in Christ, shall all be vivified,” is truly remarkable, for it is a section which begins with a profound truth and ends with an even more profound one. Verse 20 of this chapter reads: "Yet now Christ has been roused from among the dead", and verse 28 concludes with: "that God may be All-in all."
Substitution or inclusion?
A. E. Knoch
God's method of salvation is inclusion, not substitution. Christ does not take the place of each sinner of the race, as though He were a mere man. He displaces Adam, and His work affects all, even as Adams has done. He is the last Adam, in Whom there is a new humanity, which will be blessed by His one sacrifice, even as the old humanity was doomed by Adam's single transgression.
The pre-existence and the kenosis of Christ
A. E. Knoch
The pre-existence of Christ is certain, we know, because He is before all. His self-voiding was effected before His humiliation, and led to His coming into a human likeness. It was only after He was found in fashion as a man that He humbled Himself.
Vivify or make alive
A. E. Knoch

'Vivify' is a term much needed by students of the Scriptures to express a thought which is not clearly apparent in the phrase 'make alive'. Much meditation and investigation have convinced us that it does not merely signify the impartation of life to the dead, but the abolition of the death process altogether.