Op deze pagina vindt u PDF-bestanden met vertaalwerk van Rita Buurveld-Jansen. De publicaties hebben betrekking op het Evangelie van genade en verzoening, zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus.
 

Vertaalwerk van Rita

Op deze pagina vindt u PDF-bestanden met vertaalwerk van Rita Buurveld-Jansen. De publicaties hebben betrekking op het Evangelie van genade en verzoening, zoals Paulus het verkondigde door openbaring van Christus Jezus. Van andere vertalingen van Rita zijn brochures uitgebracht die ook als fysiek exemplaar te bestellen zijn (zie: Da-ath).
 

PDF-bestanden

Let op de context A. E. Knoch Download bestand
Let op de context
A. E. Knoch

Het is van het grootste belang iedere uitspraak van de Schrift in haar verband te bestuderen. Als wij een woord uit zijn geïnspireerde context losmaken, lopen wij het gevaar het verkeerd te interpreteren.

 
Iedere knie zal zich buigen A. E. Knoch Download bestand
Iedere knie zal zich buigen
A. E. Knoch

Iedere atoom van het universum, elk schepsel, hoe klein ook, elke gebeurtenis in de wereldgeschiedenis maakt deel uit van het verreikende plan om God te verheerlijken aan het einde van de eonen (tijdperken), in de voleinding.

 
Heeft God berouw? A. E. Knoch Download bestand
Heeft God berouw?
A. E. Knoch

Kan Gods Woord werkelijk zichzelf tegenspreken? Zou God een belofte herroepen omdat de omstandigheden sterker waren dan Hij? Vonden er gebeurtenissen plaats die Hij niet had voorzien?

 
Religie of Christus A. E. Knoch Download bestand
Religie of Christus
A. E. Knoch

Is het niet merkwaardig, dat het woord 'religie' zo zelden in Gods Woord te vinden is? Geeft het niet te denken, dat het nooit met betrekking tot gelovigen in Christus of tot een apostel toegepast wordt?

 
Niet MIJN wil A. E. Knoch Download Bestand
Niet MIJN wil
A. E. Knoch

De wil van onze Heer had zijn oorsprong in God, nooit in Hemzelf. Het was Zijn taak de wil van een Ander te vervullen. Toen Hij in deze wereld kwam, zei Hij: “Zie, Ik kom … om Uw wil te doen, o God!” Dit was en is een van Zijn meest genadevolle en heerlijke eigenschappen.

 
Het 'onbeantwoorde' gebed van Paulus A. E. Knoch Download bestand
Het 'onbeantwoorde' gebed van Paulus
A. E. Knoch

Zijn wij niet geneigd te vragen, waarom God een boodschapper van satan moest gebruiken om Paulus in zwakheid te houden, terwijl zijn kracht toch zo zeer voor zijn zware taak gebruikt werd om het hem toevertrouwde evangelie bekend te maken?

 
Wil en gewilligheid A. E. Knoch Download bestand
Wil en gewilligheid
A. E. Knoch

God als Vader staat in geen enkele relatie tot vergelding of toorn. De verhoging van Christus is gebaseerd op de genade en haar zegeningen; want die leidt tot erkenning van God als Vader en verheerlijkt deze kant van Zijn heerlijkheid.

 
Dwaasheid en wijsheid A. E. Knoch Download bestand
Dwaasheid en wijsheid
A. E. Knoch

Toen onze Heer, gedurende Zijn aardse dienst, over 'dwaasheid' sprak, was dat elke keer gebaseerd op een karakteristiek kenmerk, dat ons voor dwaasheid kan behoeden, als wij er acht op slaan.

 
De God van Judas Iskariot A. E. Knoch Download bestand
De God van Judas Iskariot
A. E. Knoch

De betekenis van in de Bijbel beschreven personen, is gemakkelijk te begrijpen bij hen, die de grote Pottenbakker tot 'vaten van de genade' vormde. Maar onze kennis van God wordt zwaar op de proef gesteld, als wij Zijn verhouding tot de 'vaten van toorn' bekijken.

 
In het vlees niets goeds A. E. Knoch Download bestand
In het vlees niets goeds
A. E. Knoch

De gedachte, die Jacobus volgt is deze: zoals de wortel is, zo zal de vrucht zijn. Met deze vaststelling in gedachten, willen wij direct naar de wortel van de geschiedenis van de mensheid teruggaan, naar het begin, om de morele waarde van al deze dingen en hun afloop te bekijken.

 
De Goddelijke geheimenissen A. E. Knoch Download bestand
De Goddelijke geheimenissen
A. E. Knoch

Liefde verlangt naar wederliefde. Ze heeft slechts één doel: door haar gloed eenzelfde vuur aan te steken. Nu is God weliswaar geen mens, maar ook Hij laat alleen de Zijnen in Zijn diepste geheimenissen kijken.

 
Wat de verbonden ons leren A. E. Knoch Download bestand
Wat de verbonden ons leren
A. E. Knoch

Zeven bijzondere verbonden gebruikt God om de mensen hun zonde en hulpeloosheid te leren en hun te laten zien, dat zij Zijn kracht en hulp nodig hebben. Het zevende verbond is nu van kracht, 2 Corinthiërs 3:3-6.

 
Gevaarlijke tijden A. E. Knoch Download bestand
Gevaarlijke tijden
A. E. Knoch

Het is zowel een voorrecht als ook een gevaar, om in de tegenwoordige tijd te leven. Er is een dubbele bedreiging, want de gevaren omringen ons van buitenaf en komen van binnenuit.

 
Want er is één God A. E. Knoch Download bestand
Want er is één God
A. E. Knoch

De verschillen tussen de Vader, de absolute Godheid, en de Zoon, zijn in de Schrift veelvuldig te herkennen. De Allerhoogste kent geen Godheid boven Zich. De Zoon getuigt er voortdurend van, dat Hij een God boven Zich heeft.

 
Na de eonen E. H. Clayton Download bestand
Na de eonen
E. H. Clayton

De uitwerking van het kwaad in de loop der tijden, dient als achtergrond om Gods heerlijkheid te onthullen. De afloop van de eonen zal echter bestaan uit het feit, dat Gods heerlijkheid heel de inhoud van ons leven is geworden.

 
Weest in niets bezorgd William Mealand Download bestand
Weest in niets bezorgd
William Mealand

"Weest in niets bezorgd", dat is een aanmoediging en een leidraad tegelijk. Woorden als deze zijn een waar levenselixer. Zij raken elke kant en elk aspect van ons bestaan. Maar is er in deze manier van denken ook maar iemand van ons al tot volmaaktheid gekomen?

 
De eonische God D. H. Hough Download bestand
De eonische God
D. H. Hough

Als wij over "de eonische God" spreken, dan spreken wij over Zijn daden en Zijn invloed gedurende de eonische tijden. Hij is de Onderschikker en Plaats-toewijzer gedurende de eonen.

 
De vraag naar het waarom D. H. Hough, H. G. Hoffmann Download bestand
De vraag naar het waarom
D. H. Hough, H. G. Hoffmann

Deze vraag wordt dikwijls gesteld: Als God trouw is, geloofwaardig, rijk aan ontferming, vol geduld en goedheid, waarom gaat het er in de wereld dan zo aan toe, zoals wij dat dagelijks beleven?

 
God vangt de wijzen in hun sluwheid Willy Dick Download bestand
God vangt de wijzen in hun sluwheid
Willy Dick

Het is ondenkbaar, dat God Zich niet zou kunnen verweren tegen de intriges van de tegenstander. Het kan hier toch alleen maar gaan om een voornemen van onze God, Die ook met al het kwaad Zijn bedoeling heeft.

 
Wat wij zouden onderscheiden Adlai Loudy Download bestand
Wat wij zouden onderscheiden
Adlai Loudy

"Houd een patroon van gezonde woorden aan ..." 2Tim. 1:13

Wij zouden een geoefende gevoeligheid voor gezonde woorden moeten hebben. Laten we ernaar streven een patroon van gezonde woorden te gebruiken.

 
Wat het boek Job ons leert Ernst Prolingheuer Download bestand
Wat het boek Job ons leert
Ernst Prolingheuer

Wat tevoren geschreven is, is tot onderricht; ter volharding en vertroosting, opdat wij de hoop van de Schrift zouden vasthouden. Het boek Job is vandaag nog net zo actueel als in de vroege geschiedenis van de mensheid.

 
Wederzijdse verzoening van het al, dood en laatste dingen Ds. P. Petry Download bestand
Wederzijdse verzoening van het al, dood en laatste dingen
Ds. P. Petry

De Heilige Schrift leert helder en ondubbelzinnig de 'wederzijdse verzoening van het al'. In de hele Heilige Schrift (in het O.T. en N.T.) is er geen enkel woord, dat hier tegen spreekt.

 
Het doel van de schepping Download bestand
Het doel van de schepping
Auteur onbekend

Waarom is de mens op de wereld? Voor welk doel werd hij geschapen? Laat je verlichten door het Woord van God, in plaats van eigen gedachten te volgen of op filosofieën te letten, die ontspringen aan het menselijk brein.